all Child

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

(English for Young Learners)

สำหรับเด็ก อายุ 5 - 14 ปี
 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก สามารถแบ่งได้เป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Young Learner Course)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็ก เข้มข้นด้วยเนื้อหาแต่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน  สอนเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง ด้วยวิธีซึมซับคำศัพท์และการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก ที่ดีต่อไปในอนาคต
 

ภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (Holiday Course)

เรียนภาษาภาษาอังกฤษ ช่วงปิดเทอม มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ภาษาอังกฤษจากที่โรงเรียน มาฝึกใช้ให้ถูกต้องกับอาจารย์เจ้าของภาษา ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
 

หลักสูตรการเรียนส่วนตัว (Individual Course)

เรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว เหมาะสำหรับ เด็กที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว นี้จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว
 
 
> > คลิปแนะนำ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 5-14 ปี