Select Page

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่

(English for Adult)

| คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ > คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับ ผู้เรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ของ EduFirst นั้น เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ที่จัดทำขึ้น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และวัยทำงานโดยเฉพาะ ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านการใช้งาน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในทุกระดับ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ สามารถแบ่งได้ ดังนี้

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป

(General Conversation English)

คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ การพูด ฟัง อ่าน และเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นพิเศษ

คอร์สเรียนแกรมม่า

(GRAMMAR)

คอร์สเรียน Grammar เป็นการปูพื้นฐาน สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในทุกระดับ และคอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

คอร์สเรียน IELTS

(IELTS Preparation course)

คอร์สเรียน IELTS สำหรับเตรียมสอบ เป็นคอร์สเรียนสำหรับ ผู้ที่ต้องการเตรี่ยมสอบ IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ

 

คอร์สเรียน TOEFL

(TOEFL PREPARATION COURSE)

คอร์สเรียน TOEFL สำหรับเตรียมสอบ เป็น คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEFL เพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ, ฝึกอบรม หรือทำงานในต่างประเทศ

คอร์สเรียน TOEIC

(TOEIC Preparation Course)

คอร์สเรียน TOEIC สำหรับเตรียมสอบ เป็นคอร์สเรียนสำหรับ ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC ซึ่งจำเป็นสำหรับการสมัครงาน โดยเฉพาะงานด้านสายการบิน งานโรงแรม และบริษัทขนาดใหญ่

 

คอร์ส ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(BUSINESS ENGLISH)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะ

 

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ

(WRITING COURSE)

คอร์สเรียน การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิง ธุรกิจ (Business Writing) หรือ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic Writing)

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ