Select Page

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ

( Writing Course )

| คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ > คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ

“คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อความมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ”

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทั้ง การเขียนทางด้านวิชาการเพื่อการศึกษา และ การเขียนด้านธุรกิจเพื่อการทำงาน โดยในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ

1. คอร์สการเขียน เชิงวิชาการ (Academic Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนเพื่อการศึกษาด้านวิชาการ สำหรับผู้ที่เตรียมสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย, ระดับปริญญา , หลักสูตรนานาชาติ (International Program) , ผู้ที่เตรียมไปเรียนต่อต่างประเทศ , เตรียมสอบ TOEFL, เตรียมสอบ TOEIC, เตรียมสอบ IELTS, หรือผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในทักษะ การเขียนในเชิงวิชาการ (Writing for Academic purposes) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงวิชาการ เช่น บทความ (Essay) วิทยานิพนธ์ (Thesis) และ รายงานทางวิชาการ (Academic report)

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ( WRITING COURSE )คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ( WRITING COURSE )คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ( WRITING COURSE )

เข้าใจหลักการเขียน  โครงสร้างพารากราฟ  (paragraph) / บทความ (Essay) ชนิดของการเขียนประเภทต่างๆ Narrative paragraphs (บรรยาย) , Descriptive paragraphs (อธิบาย), Logical division of ideas (เชื่อมโยงเหตุและผล) , Process paragraphs (ขั้นตอน), Comparison/ Contrast paragraph (เปรียบเทียบ), Definition paragraphs (ให้ความหมาย) , Express opinion (แสดงความเห็น), Summary การสรุป, การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

2. คอร์สการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

เป็นหลักสูตรการเขียนเพื่อการทำงานด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็นหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ (Business Letter) เขียนอีเมล์ (e-mail) รายงานธุรกิจ (report) จดหมายข่าว (Memo)

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ( WRITING COURSE )คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ( WRITING COURSE )

เป็นหลักสูตรการเขียนเพื่อการทำงานด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่ศึกษาหรือคนที่ทำงานในธุรกิจ / การค้า ที่ต้องใช้การเขียนโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ (Correspond in English) เป็นหลักสูตรช่วยพัฒนาทักษะด้าน การเขียนเชิงธุรกิจ เช่น จดหมายธุรกิจ (Business Letter) เขียนอีเมล์ (e-mail) รายงานธุรกิจ (report) จดหมายข่าว (Memo)

จุดเด่น    

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ    

เรียนกลุ่มเล็กๆ 5-12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียน   

การสอนสด ทุกคาบเรียน    

ฝึกฝนทักษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ     

เพิ่มความมั่นใจในการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ    

สามารถเรียนทบทวน ได้ ฟรี 

ระดับของหลักสูตร

  • Pre-intermediate
  • Intermediate

ระดับหลักสูตร คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ( WRITING COURSE )

ตารางวันเวลาเรียน

วันเวลา ระยะเวลา
อังคาร, พฤหัสบดี18.30 – 21.006 อาทิตย์
เสาร์ หรือ อาทิตย์9.00 – 12.00 หรือ
13.00 – 16.00
10 อาทิตย์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ