Select Page

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ องค์กร

(English Corporate Course)

| คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร > หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษองค์กร

หลักสูตรคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับองค์กร

EduFirst มีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานที่หลายหลาย หรือยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะอีกด้วย

ตัวอย่างหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษของเรา

 • คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (Work in English)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามทักษะภาษาอังกฤษ (English for Work Skills)
   • คอร์สการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)
   • คอร์สการเขียนอีเมล์ (Email Writing Skills)
   • คอร์สการเขียนรายงาน (Report Writing Skills)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ (Survival English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Efective Telephoning in English)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meeting in English)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามหน้าที่ (English for Professionals)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing & Advertising)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (English for Accounting)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล (English for Human Resources)
  • คอร์สภาษาอังกฤษ แบ่งตามประเภทธุรกิจ (English for Industries)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการค้า (English for Commerce)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจพลังงาน (English for Energy Industry)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า (English for Logistics)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (English for Tourism)
   • คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel) คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับภาครัฐ (English for Government Officer)
 • คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะตามความต้องการ (Customized Course)

ระดับของหลักสูตร

ติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

ภาพรวมคอร์สเรียน องค์กร 

ภาพรวมรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร 

ทำไมอบรมภาษากับเรา

เหตุผลในการเลือกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรกับเรา

หลักสูตรอบรมภาษาองค์กร

หลักสูตรคอร์ส ภาษาอังกฤษองค์กร ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

ติดต่อแผนกองค์กร

ติดต่อแผนกองค์กร หรือ กรอกฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ