Select Page

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

(TRAILBLAZER COURSE)

| คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก > คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี

“เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต”

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโต เป็นคอร์สเรียนภาษาที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็กอายุ 11 – 14 ปี (ระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น) เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กัน และยังช่วยเสริมการเรียนที่โรงเรียนให้ดีขึ้น และสร้างพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต

บทเรียนสำหรับเด็ก

เนื้อหาหลักสูตรที่สนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบทเรียน ที่จำลองจากสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมทั้งในการเรียนที่โรงเรียน และเตรียมสู่การเรียนในระดับสูงต่อไป

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

อาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเข้าถึงจิตใจเด็ก สามารถสร้างสรรค์บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถโน้มน้าวให้เด็กเกิดความสนใจติดตามบทเรียนไปพร้อมๆกัน โดยให้ความสำคัญในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ จากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา อาทิ กิจกรรม เกมส์ วิดีโอ ภาพประกอบการเรียนการสอน และซอฟแวร์ต่างๆ

การจัดแบ่งกลุ่ม

เด็กนักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ โดยจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ซึ่งการจัดกลุ่มจะใช้อายุและความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมั่นใจในการเรียนไปกับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างเต็มที่

จุดเด่น

สอนโดย อาจารย์เจ้าของภาษา ที่มีคุณภาพ สำหรับสอนเด็กโดยเฉพาะ

ห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 5 -10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน

ฝึกฝนการใช้ภาษาผ่านสื่อประกอบการเรียนและกิจกรรม ที่หลากหลาย
บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเป็นกันเอง เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นธรรมชาติ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน
เพื่อการนำไปใช้ได้จริงในการเรียนและการสอบที่โรงเรียน รวมถึงการเรียนต่อในระดับต่อไป

ระดับของหลักสูตร

  • Trailblazer 1
  • Trailblazer 2
  • Trailblazer 3
  • Trailblazer 4
  • Trailblazer 5

ระดับหลักสูตร คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 11 – 14 ปี (TRAILBLAZER COURSE)

ตารางวันเวลาเรียน

วันเวลา ระยะเวลา
จันทร์ – ศุกร์9.00 – 12.00 หรือ
13.00 – 16.00
2 อาทิตย์
พุธ หรือ ศุกร์17.00 – 19.0015 อาทิตย์
เสาร์ หรือ อาทิตย์9.00 – 12.00  หรือ
13.00 – 16.00  หรือ
16.15 – 18.45
10 อาทิตย์
10 อาทิตย์
12 อาทิตย์

แบบฟอร์มขอรายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกรายละเอียดที่นี่ >

เยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขาของเรา
ทั้ง 7 สาขา ในกรุงเทพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
หลักสูตร ราคา และสถาบันของเราเพิ่มเติม

วัดระดับภาษา

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ