แนวคำศัพท์ – ในการเตรียมสอบ IELTS #1 (Cause & Effect)

ในการเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนดีนั้น “คำศัพท์” ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง ที่ผู้สอบทุกคนควรจะเตรียมตัว และให้ความสนใจเป็นพิเศษ .. ดังนั้นวันนี้ ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst จะมาแนะแนวคำศัพท์ ที่น่าสนใจสำหรับใช้ในการเตรียมสอบ IELTS คะ

Read More

รูปแบบการสอบ IELTS

IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาหรือการฝึกงาน การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยที่ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทดสอบ การฟัง และ การพูด

Read More

ผลการสอบ IELTS และความหมายของคะแนน

1. ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และ ความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด

Read More