เลือกหน้า

“18 วลีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” บทสนทนาภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ

โดย | 9 เม.ย. 2021 | Working, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ

ตัวอย่างการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ที่เป็นเคล็ดลับให้คุณประสบความสำเร็จ

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

ภาพรวมทางธุรกิจในทุกวันนี้ นักธุรกิจหลายท่านทำธุรกิจส่งออกเพื่อขยายตลาด การทำธุรกิจจึงมิได้มีเพียงในประเทศเท่านั้น ยังขยายออกไปถึงต่างประเทศ การสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่จำเป็น การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ
วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ มีวลีเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ “การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ” ที่จะทำให้คุณได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วย บทสนทนาภาษาอังกฤษเจรจาธุรกิจ หากคุณรู้หลักการพูดสื่อสารในตลาดต่างประเทศอย่างมืออาชีพ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้มากขึ้น

18 กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

#1 วลีต้อนรับและสร้างสัมพันธ์

Welcoming and establishing a rapport

การพูดต้อนรับในการเจรจาธุรกิจ เป็นรากฐานของความสัมพันธ์เชิงบวก โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธุรกิจมักชอบทำธุรกิจกับบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความมีน้ำใจ จะช่วยสร้างแรงดึงดูดและความน่าประทับใจ โดยคุณสามารถใช้วลีภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

 • “I would like to welcome you to…”
 • “How was your trip?”
 • “Did you have a good journey?”
 • “Is this your first visit to…?”
 • “Would you like anything to drink?”

#2 วลีกำหนดวาระการเจรจา

Setting the negotiation agenda

เริ่มการเจรจาธุรกิจ โดยก่อนเริ่มอาจมีการพูดเกริ่นสักเล็กน้อย ถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการพูดคุยในครั้งนี้

 • “Before we begin, shall we have a look at the main points on the agenda?”
 • “Should we have a look at the main points for today’s discussion?”
 • “To start with, I think we should establish the overall procedure”
 • “I’d like to outline our aims and objectives.”

#3 วลีถามว่าอีกฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่?

Asking if the other party is in agreement

หลังจากพูดถึงวาระการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้แล้ว ควรถามความเห็น อีกฝ่ายว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือมีหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่ ด้วยวลีภาษาอังกฤษต่อไปนี้

 • “How do our objectives compare to yours?”
 • “Is it acceptable to you?”
 • “Is there anything you’d like to add?”

#4 วลีภาษาอังกฤษการพูดยื่นข้อเสนอ

Making proposals

หลังจากกำหนดวาระหัวข้อการเจรจาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นข้อเสนอ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ ในการเจรจาธุรกิจ โดยสามารถใช้วลีด้านล่างต่อไปนี้

 • “We’d like to propose that…”
 • “Concerning your proposal, our basic position is…”
 • “We’ve got several options…”

#5 วลีที่ใช้ตั้งคำถามสำหรับข้อเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ

Effective questioning for proposals

เพื่อข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีที่สุด คุณควรถามความคิดเห็นหรือฟังคำแนะนำอีกฝ่าย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวลีภาษาอังกฤษด้านล่างนี้

 • “What are your views on…?”
 • “How do you feel about…?”
 • “Could you be more specific?”
 • “Would you like to suggest a course of action for…?”

#6 วลีการเจรจาเพิ่มทางเลือก

Responding to suggestions

ในบางประเด็น การเจรจาคุณจะต้องให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขข้อเสนอที่เป็นไปได้ เพื่อการเจรจาที่ราบรื่นไม่ติดขัด คุณสามารถใช้วลีต่อไปนี้

 • “Considering that I would like to suggest…”
 • “Now that you mentioned it…”
 • “Maybe it would be better to…”
 • “Perhaps a better idea would be…”
 • “I’d like to make an alternative offer. I propose that…”
 • “From where we stand, a better solution might be…”

#7 วลีที่ใช้เพื่อบอกเหตุผล

Reasoning

หลังจากที่คุณยื่นข้อเสนอทางธุรกิจแล้ว คุณควรให้เหตุผลในข้อเสนอนั้นหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกันทั้งสองฝ่าย ด้วยวลีต่อไปนี้

 • “One of the key reasons for this is…”
 • “This is because…”
 • “I am basing my solution on three ideas/points/reasons: first,… second,… lastly..”

#8 วลีการแสดงลำดับความสำคัญ

Expressing priorities

การลำดับประเด็นสำคัญของการสนทนา จะช่วยในการทำให้อีกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายธุรกิจของคุณมากขึ้น โดยคุณอาจใช้วลีต่อไปนี้

 • “We might like to…”
 • “Our main priority is…”
 • “Our intention is…”
 • “The most important issue for us is…”

#9 วลีให้อีกฝ่ายอธิบายรายละเอียด

Giving clarification

เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด เข้าใจไม่ตรงกัน คุณสามารถใช้วลีดังต่อไปนี้ เพื่อให้อีกฝ่ายอธิบายรายละเอียดทางธุรกิจที่คลุมเครือ ให้คุณสามารถเข้าใจมากขึ้น

 • “What exactly do you mean by…?”
 • “Are you suggesting that…?”
 • “Could you clarify one point for me?”
 • “Could you be more specific?”
 • “In other words, you feel that…”

#10 วลีการยอมรับข้อตกลง

Expressing agreement

การพูดแสดงความคิดเห็น “เห็นด้วยและยอมรับข้อเสนอธุรกิจ” ทำให้ส่งผลดีในการเจรจาของคุณ โดยสามารถคุณสามารถแสดงถึงความเข้าใจ ในข้อตกลงด้วยวลีต่อไปนี้

 • “I agree with you on that point.”
 • “You have a strong point there.”
 • “I think that would be acceptable.”
 • “That’s a fair suggestion.”
 • “That sounds great to us.”
 • “I am with you on that.”

#11 วลีแสดงความไม่เห็นด้วย

Expressing disagreement and giving reasons

“การไม่เห็นด้วย” เป็นบริบทหนึ่งของการเจรจาทางธุรกิจ โดยคุณสามารถแสดงออกอย่างมีไหวพริบด้วยคำพูดที่สุภาพโดยใช้วลีต่อไปนี้

 • “I understand where you’re coming from, however,…”
 • “I can’t quite agree with you on that.”
 • “I’d have to disagree with you there.”
 • “I’m afraid we have some reservations on that point…”
 • “I’m afraid that doesn’t work for me.”
 • “I’m afraid I had something different in mind.”
 • “That’s not exactly how I look at it.”

#12 การพูดประนีประนอม

Compromising

“การเจรจาอย่างประนีประนอม” เสนอทางเลือกหรือเงื่อนไข เพื่อได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน จะช่วยให้การเจรจาธุรกิจคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยวลีการพูดดังต่อไปนี้

 • “We might be able to work on… if you could…”
 • “We are ready to accept your offer; however, there would be one condition.”
 • “Would you be willing to accept a compromise?”
 • “In return for this, would you be willing to…?”
 • “Could you meet us halfway?”

#13 การเจรจาต่อรอง

Bargaining

การเจรจาตกลงราคา เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ โดยต่างฝ่ายอาจมีการถกเถียงกันเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุด โดยวลีพูดต่อรอง ดังต่อไปนี้

 • “I’m afraid we can only go as low as…”
 • “From where we stand an acceptable price would be…”
 • “Our absolute bottom line is…”

#14 วลีเมื่อต้องการไตร่ตรองให้ดี

Delaying

การทำธุรกิจต้องอาศัยความรอบคอบ อาจจำเป็นต้องใช้เวลา หรือต้องรอการอนุมัติจากหัวหน้างาน โดยคุณสามารถใช้ประโยคเหล่านี้เพื่อชะลอการตัดสินใจ

 • “I have to admit that we will have to study this. May we get back to you on this point later?”
 • “I’ll have to consult with my bosses back in the office.”
 • “I will need to think about it more and return to you again later.”
 • “I am not entitled to make decisions of that kind by myself.”

#15 การปฏิเสธโดยไม่ให้เสียความสัมพันธ์

Refusing a proposal while maintaining goodwill

การเจรจาทั้งหมดไม่สามารถประสบความสำเร็จ 100% ได้ โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจะไม่พอใจกับข้อเสนอหรือข้อตกลง ในกรณีนี้เราสามารถปฏิเสธข้อเสนอแต่ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ได้ ด้วยประโยคต่อไปนี้

 • “I am afraid I can’t agree with that.”
 • “With all due respect, I must kindly decline your offer.”
 • “That’s not really a viable option for us.”
 • “That would be very difficult for us because…”

#16 การยอมรับข้อเสนอ

Accepting the proposal

เมื่อการเจรจาธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีทั้งสองฝ่าย คุณสามารถใช้วลียอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

“This agreement is acceptable to us.”
“I think we have reached an agreement here.”
“That sounds reasonable.”
“I think we have a deal.”
“I believe we have an agreement.”
“I can agree to that.”

#17 การสรุป

Concluding

การเจรจาจะสิ้นสุดลง แนะนำให้สรุปประเด็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ตามที่คุยกันไว้

 • “Let’s look at the points we agree on…”
 • “Shall we try to sum up the main points of our discussion?”
 • “Have I left anything out?”
 • “I think you’ve covered everything.”
 • “Let’s just confirm the details, then.”
 • “This is where we currently stand…”

#18 จบการเจรจา

Closing

ไม่ว่าการเจรจาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ที่ดีที่สุดคือปิดการสนทนาอย่างเหมาะสม ต่อไปนี้เป็นวิธีปิดการเจรจา

 • “Let’s leave it this way for now.”
 • “I’m willing to work with that.”
 • “I think we both agree to these terms.”
 • “I’m satisfied with this decision.”
 • “I think we should get this in writing.”
 • “Would you be willing to sign a contract right now?”
 • “Let’s meet again once we’ve had some time to think.”

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน อย่างมั่นใจ!

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?
เจรจาธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ! เมื่อคุณเรียนภาษาอังกฤษกับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ในหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จะทำให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจอย่างมั่นใจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ คุณสามารถ เข้าเรียนที่สาขา / เรียนออนไลน์ ได้ตามที่คุณต้องการ รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สำหรับองค์กร / บริษัท ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 6 Average: 4.3]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เพื่อการทำงาน

EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์คุณภาพ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล