เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับเด็กนักเรียน

โดย | 8 พ.ค. 2019 | สอนภาษา

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็วๆ พร้อมรับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst | บทความเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษ › เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? สำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมสอบ

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี สำหรับนักเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างไร

การเรียนภาษาอังกฤษ มีความสำคัญสำหรับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบวัดผลในชั้นเรียน เริ่มจากระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และยังมีการทดสอบการศึกษาระดับชาติหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ก็เป็นอีก Part หนึ่ง ของการสอบ O-NET สำหรับเด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องนำผลคะแนนสอบ O-NET ประกอบกับ GAT-PAT มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

สอบ O-NET คืออะไร?

สอบโอเน็ต O-NET (Ordinary National Education Test) คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพื่อวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ด้วยการสอบใน 4 วิชาได้แก่

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียน จำเป็นอย่างไร - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบ GAT-PAT คืออะไร?

GAT (General Aptitude Test)

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป เพื่อการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension
  “GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน”

PAT (Professional and Academic Aptitude Test)

เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
  “PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม”

ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของความสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมสอบ นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับนานาชาติ IELTS, TOEFL, TOEIC สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และเพื่อการทำงานในองค์กรชั้นนำในอนาคต

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ

1. การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกสมองในการจดจำ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นวิธีการบริหารสมองอย่างหนึ่ง เนื่องการเราได้ใช้สมองทำงานในส่วนของการเรียน การจดจำคำศัพท์ การแปลความหมาย การเรียงบเรียงโครงสร้างประโยค ฯลฯ ช่วยพัฒนาสมองให้เรียนรู้ได้ไว

2. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราสามารถค้นพบตัวเองและสร้างความมั่นใจ

การเรียนภาษาที่สอง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่ง การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทำให้เรากล้าสื่อสารด้วยความมั่นใจ กล้าเข้าสังคมมากขึ้น ถือเป็นการเปิดรับโอกาสมากขึ้นอีกด้วย

3. การเรียนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในการทำงาน

ความรู้ทางภาษา ถือเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการรับเลือกเข้าทำงาน เพราะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก การสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากลของโลก ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ การเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ ในวัยเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเตรียมสอบ

แนะนำโรงเรียนติวภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

ปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนที่โรงเรียน อันเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไป ทำให้การดูแลและการเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษอาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มอาจเรียนตามเพื่อนไม่ทัน หรือขาดการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีหลักสูตรสำหรับนักเรียน เพื่อการเตรียมสอบ โดยเฉพาะ แบ่งเป็น

 • คอร์สเรียนเตรียมสอบสำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยมต้น ในหลักสูตร คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก
 • คอร์สเตรียมสอบภาษาอังกฤษระดับสูง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ในหลักสูตร คอร์สเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

ทำไมเรียนภาษาอังกฤษ – โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ “เอ็ด ดู เฟิร์สท์”

ด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอนสด 100% เป็นกลุ่มเรียนเล็ก 5-12 คน ทำให้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยอาจารย์เจ้าของภาษาคุณภาพ เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถถาม – ตอบ กับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบ

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมาย วัน เวลา รับการทดสอบ

กรอกรายละเอียดที่นี่

กรอกรายละเอียดที่นี่

Share This