เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษ “Pronoun” คำสรรพนามภาษาอังกฤษ 9 ประเภท

โดย | 8 ม.ค. 2020 | สอนภาษา, English Grammar, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ “Pronoun คำสรรพนาม”

เรียนรู้หลักการใช้ คําสรรพนามภาษาอังกฤษ ชนิดของคำสรรพนาม มีอะไรบ้าง?

Pronoun คำสรรพนาม ภาษาอังกฤษ คือ คำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม (Noun) เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมา

Pronoun

Pronoun (โพร’เนานฺ) คำสรรพนาม คือ คำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม (Noun) เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมา ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก อารมณ์ สภาวะ ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เรามาเรียนรู้คำสรรพนามภาษาอังกฤษไปพร้อมกันเลยค่ะ

ถ้าจะให้อธิบายคำสรรพนามให้เห็นภาพลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ “ฉันเลี้ยงแมวตัวหนึ่ง แมวมีสีขาว แมวชอบเล่นกับฉัน แมวชอบนอนบนเตียงฉัน”

จากประโยคตัวอย่างนี้ คำนามก็คือแมว ถ้าใช้แมวซ้ำไปซ้ำมาประโยคก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนใหม่เป็น

“ฉันเลี้ยงแมวตัวหนึ่ง มันมีสีขาว มันชอบเล่นกับฉัน แมวชอบนอนบนเตียงฉัน”

หลังจากเรานำคำสรรพนามแทนคำนาม จะช่วยให้ประโยคดูดีขึ้นเลยค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษ คําสรรพนาม, pronoun แบ่งออกเป็น 9 ประเภท

Pronoun มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

จริงๆ แล้วคำสรรพนามภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ Subject Pronouns, Object Pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns (สรรพนามพื้นฐาน) , Demonstrative, Indefinite, Interrogative, Distributive โดยแต่ละประเภทมีการใช้ที่แตกต่างกัน

คำสรรพนามภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท ขอยกตัวอย่างคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท ดังนี้
1. Personal (เพอ’ซะเนิล) คำสรรพนามบุรุษ ส่วนตัว,ส่วนบุคคล
2. Possessive (พะเซส’ซิฟว) คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
3. Reflexive (รี’เฟลคซฺ’ซิฟว) คำสรรพนามที่ย้อนกลับไปหาประธาน มักจะใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นบุคคลเดียวกัน
4. Reciprocal (รีซิพ’ระเคิล) คำสรรพนามที่ใช้แสดงความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
5. Relative (เรล’ละทิฟวฺ) คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ด้านหน้าของตัวเอง
6. Demonstrative (ดิมอนสเททิฟวฺ) คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงบุคคลหรือสิ่งของ
7. Indefinite (อินเดฟ’ ฟินิท) คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง
8. Interrogative (อินเทะรอก อะทิฟวฺ) คำสรรพนามชนิดหนึ่งที่ใช้ทำหน้าที่เป็นคำถามได้
9. Distributive (ดิสทริบ’บิวทิฟว) สรรพนามแจกแจง หรือเรียกอีกอย่างว่า วิภาคสรรพนาม คําคุณศัพท์ที่ไปขยายนาม เพื่อแยกนามออกจากกัน
เรียนภาษาอังกฤษ คำสรรพนามพื้นฐาน pronoun in english - เรียนแกรมม่า Grammar ภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

คำสรรพนามพื้นฐาน

คำสรรพนามพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามตารางคำสรรพนามพื้นฐานข้างล่างนี้

สรรพนามประธาน สรรพนามกรรม คุณศัพท์เจ้าของ
I me my
You you your
We us our
They them their
He him his
She her her
It it its
สรรพนามเจ้าของ สรรพนามสะท้อน
mine myself
yours yourself
ours ourselves
theirs themselves
his himself
hers herself
its itself
ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ เรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เก่งภาษาอังกฤษได้ แม้ไม่มีพื้นฐาน เรียนภาษาอังกฤษ รับรองผล EduFirst

สรรพนามภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ตามตารางข้างล่างนี้

ชนิดของสรรพนาม ตัวอย่างคำสรรพนาม ตัวอย่างประโยค
Personal pronouns I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them You are happy.
They won the league.
Possessive pronouns mine, yours, his, hers, ours, theirs That white bike is mine.
This house is bigger than mine
Reflexive pronouns myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, themselves I love myself.
Reciprocal pronouns each other, one another Jack and Jill hate each other.
The crayfish started eating one another.
Relative pronouns who, whose, whom, where, when, that, which The girl who stole your phone is outside.
Demonstrative pronouns this, that, these, those This is ludicrous.
Is that yours?
Eat these tonight.
Throw those away.
Indefinite pronouns all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, and someone. Of those who say nothing, few are silent.
Interrogative pronouns who, whom, what, where, when, why What is that?
Which is yours?
Who done it?
Whom shall we ask?
Whose is this?
Whatever did you say?
Whomsoever did you find?
Whosever is this?
Distributive pronouns each, neither, either Neither of my parents likes my girlfriend.

1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)

Personal Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ แบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยๆคือ
• subject pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
• object pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

♦ ตัวอย่างประโยค
· He like dogs. เขาชอบหมา
· She love cats. หล่อนรักแมว
· I am a student. ฉันเป็นนักเรียน
Subject Pronoun Object Pronoun Meaning
I me ฉัน
You you คุณ
We us พวกเรา
They them พวกเขา, พวกมัน
He him เขา
She her หล่อน
It it มัน

2. Possessive Pronoun

Possessive Pronoun หรือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours มาดูตารางเปรียบเทียบกับ Possesive Adjective (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) กันค่ะ
♦ ตัวอย่างประโยค
· This pen is mine. ปากกาด้ามนี้คือของฉัน
· Yours is white but mine is green. ของคุณสีขาวแต่ของฉันสีเขียว
· That cat is his. แมวตัวนั้นคือของเขา
Possessive Adjective Possessive Pronoun Meaning
my mine ของฉัน
your yours ของคุณ
our ours ของพวกเรา
their theirs ของพวกเขา
his his ของเขา
her hers ของหล่อน
its its ของมัน

3. Reflexive Pronouns (สรรพนามสะท้อนตัวเอง)

Reflexive Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้บอกการกระทำว่าทำเอง หรือทำเพื่อตัวเอง มักแปลว่า เอง หรือ ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวใครก็ขึ้นอยู่กับคำสรรพนามนั้นๆ
♦ ตัวอย่างประโยค
· I cook dinner for myself. ฉันทำอาหารเย็นเพื่อตัวเอง
· She cut herself. หล่อนทำมีดบาดเอง
· We wash the car ourselves. พวกเราทำความสะอาดรถเอง
Possessive Adjective Reflexive Pronouns Meaning
my myself ฉันเอง
your yourself คุณเอง
our ourselves พวกเราเอง
their themselves พวกเขาเขา, พวกมันเอง
his himself เขาเอง
her herself หล่อนเอง
its itself มันเอง

4. Reciprocal Pronoun (สัมพันธสรรพนาม)

Reciprocal Pronoun คือ สรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันและกัน หมายความว่า พวกเขากระทำต่อกันอย่างไร ได้แก่ each other, one another

♦ ตัวอย่างประโยค
· Jo and Jane love each other. โจและเจนเขารักกัน
· The love one another. พวกเขารักกัน

5. Relative Pronoun (ประพันธสรรพนาม)

Relative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้ทั้งแทนคำนาม และเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน ได้แก่ who, whose, whom, where, when, that, which

♦ ตัวอย่างประโยค
· The man who came here yesterday is my dad.
ผู้ชายคนที่มาที่นี่เมื่อวาน คือพ่อของฉัน
· That is the bike that Sam bought from the Big Bike Store.
นั่นคือจักยานคันที่แซมซื้อจากร้านบิ๊กไบค์

6. Definite Pronoun (นิยมสรรพนาม)

บ้างเรียกว่า Demonstrative Pronoun หรือ Definite Demonstrative Pronoun หมายถึง คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลย ได้แก่ this, that, these, those

♦ ตัวอย่างประโยค
· This is a cat. นี่คือแมว
· That is a dog. นั่นคือหมา
· These are cats. เหล่านี้คือแมว
· Those are dogs. เหล่าโน้นคือหมา

7. Indefinite Pronoun (อนิยมสรรพนามไม่เจาะจง)

In definite Pronoun คือ สรรพนามที่ไม่เจาะจง ซึ่งตรงกันข้ามกับ definite pronoun ได้แก่
· everyone, everybody, everything, everywhere
· someone, somebody, something, somewhere
· anyone, anybody, anything, anywhere
· no one, nobody, nothing, nowhere
· none, one, another, both, few, some, others, many, most, all etc..

♦ ตัวอย่างประโยค
· Everyone is happy. ทุกคนมีความสุข
· Someone stole my money. บางคนโขมยเงินฉัน
· Anyone can join the club. ใครๆก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้
· Only a few have bikes. มีสี่ห้าคนเท่านั้นที่มีจักรยาน

8. Interrogative Pronoun (ปุจฉาสรรพนาม)

Interrogative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม ได้แก่ who, whom, what, where, when, why, which, whose, whatever, whatsoever, whichever, whoever, whosoever, whomever, whomsoever, whosever

♦ ตัวอย่างประโยค
· Who is this? นี่คือใคร
· What is that? นั่นคืออะไร
· Where are you? คุณอยู่ไหน
· When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่

9. Distributive Pronoun (วิภาคสรรพนาม)

Distributive Pronoun คือ คำสรรพนามที่แสดงการจำแนก ซึ่งบางตำราจะผนวกรวมกับ Indifinite pronoun คำนามในหมวดนี้คือ each, neither, either

♦ ตัวอย่างประโยค
· There are ten boys in the class. Each is lovely.
มีนักเรียน 10 คนในห้องเรียน แต่ละคนน่ารัก
· I have two dogs. Neither can bark.
ฉันมีหมาสองตัว ไม่มีตัวไหนเลยเห่าเป็น

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ ในเรื่องของคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท แล้ว เอ็ดดูเฟิร์สท์ จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆ อีกนะคะ อย่าลืมติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษ Grammar กันด้วยจ้า หากชอบบทความของเรา โหวต 5 ดาว เพื่อให้กำลังใจแอดมินด้วยน๊าา

อยากเก่ง Grammar ทำไงดี?

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียน Grammar ภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน EduFirst ของเราเปิดสอนคอร์สเรียน Grammar ที่เหมาะกับนักเรียนทุกคน ทุกระดับ โดยหลักสูตรเรียนแกรมม่าภาษาอังกฤษของเรามีทั้ง คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับเด็ก / คอร์สเรียนแกรมม่าสำหรับผู้ใหญ่ / คอร์สเรียนแกรมม่าตัวต่อตัว / คอร์สเรียน Grammar ออนไลน์

โดยผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับเรา สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมโดย ลงชื่อขอคำแนะนำด้านการเรียน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยด้านภาษาอังกฤษของคุณ ให้คุณสามารถเลือกคอร์สเรียน ได้อย่างเหมาะสม พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 5 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนแกรมม่าที่ไหนดี? เรียน Grammar สถาบันสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์
คอร์สเรียน Grammar เน้นติวแกรมม่าเข้มข้น ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษแน่น

เรียนแกรมม่ากลุ่มเล็ก สอนสด โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ และ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล