เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษ Adverb คําวิเศษณ์ สรุปง่ายๆ

โดย | 20 ก.พ. 2024 | English Grammar, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

Adverb กริยาวิเศษณ์

สรุป Adverb กริยาวิเศษณ์ เพื่อให้คุณเข้าใจแกรมม่าได้เข้าใจง่าย

Adverb คืออะไร?

Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ที่ใช้ขยาย Verb, Adjective Adverb ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยแสดงลักษณะ (สิ่งที่เกิดขึ้น), ระดับ (ขอบเขต), สถานที่ (ที่ไหน) และเวลา (เมื่อใด) ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในแกรมม่าภาษาอังกฤษ ทั้งในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของคุณ

Adverb ที่เรามักเจอบ่อยๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็น Adverb นั่นก็คือ การลงท้ายด้วย -ly ค่ะ ซึ่งคำศัพท์ประเภท Adverb เกิดจาก Adjective + -ly นั่นเอง (เช่น “quick” กลายเป็น “quickly”และคำวิเศษณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -ly ที่มีบทบาททางไวยากรณ์ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

สรุป Adverb คำกริยาวิเศษณ์

หลักการใช้ Adverb แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Adverb of time (คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา)

คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา ใช้บอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เช่น

 • After หลัง
 • Afterward ในภายหลัง
 • Ago ผ่านมาแล้ว
 • Already แล้ว, เรียบร้อย
 • Before ก่อน
 • Formerly แต่ก่อน
 • Immediately ทันที
 • Lately เมื่อเร็วๆ นี้
 • Late สาย
 • Once ครึ่งหนึ่ง
 • Shortly ในไม่ช้า
 • Since ตั้งแต่
 • Soon เร็วๆ นี้
 • Still ยังคง
 • Today วันนี้
 • Tomorrow พรุ่งนี้
 • Tonight คืนนี้
 • When เมื่อ
 • Yesterday เมื่อวานนี้
 • Yet ยัง

ตัวอย่างประโยค Adverbs of time

 • I have to run, but I’ll see you tomorrow.
 • Jame has a dentist appointment, so he will be late for school today.
Adverb of time คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา ใช้บอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ - เรียนภาษาอังกฤษ Adverb of time

2. Adverb of Duration (กริยาวิเศษณ์บอกระยะเวลา)

กริยาวิเศษณ์บอกระยะเวลา ใช้อธิบายระยะเวลาที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนานแค่ไหน

 • For เป็นเวลา (ตามด้วย + ระยะเวลา เช่น for 2 months)
 • Since ตั้งแต่ (ตามด้วย + จุดเริ่มต้นของเวลา เช่น since 1998)
 • From…to ตั้งแต่…ถึง
 • From…till ตั้งแต่…ถึง
 • From…until ตั้งแต่…ถึง
 • Till ถึง
 • Untill ถึง
ตัวอย่างประโยค Adverb of Duration

 • I have been going to this school since 1997.
 • I am going on vacation for a week.
Adverb of Duration กริยาวิเศษณ์บอกระยะเวลา ใช้อธิบายระยะเวลาที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนานแค่ไหน - ฝึกภาษาอังกฤษ Adverb of Duration

3. Adverb of Place (กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่าการกระทำเกิดขึ้นที่ไหน (เช่น ตำแหน่ง, ระยะทาง, และทิศทาง) เช่น

 • Above บน
 • Across ข้าม
 • Along ตามทาง
 • Around รอบ ๆ
 • Back หลัง
 • Below ข้างใต้
 • Nowhere ไม่มีที่ไหน
 • Somewhere ที่ใดที่หนึ่ง
 • There ที่นั่น
 • Here ที่นี่
 • Downstairs ชั้นล่าง
 • In ใน
 • On บน
 • At ที่
 • Under ข้างใต้

ตัวอย่างประโยค Adverb of Place

 • I’m going back to school.
 • Come in!
Adverb of Place กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ การกระทำเกิดขึ้นที่ไหน ตำแหน่ง, ระยะทาง และ ทิศทาง

4. Adverb of Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่าการกระทำเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน เช่น

 • Every day ทุกวัน
 • Generally เป็นประจำ
 • Always ตลอด
 • Frequently, Often บ่อย ๆ
 • Usually, Normally เป็นปกติ
 • Occasionally, Sometomes บางครั้ง
 • Never ไม่เคย
 • Rarely, Seldom ไม่ค่อยจะ
 • Again อีกครั้ง

ตัวอย่างประโยค Adverb of Frequency

 • Jane always works on Saturdays.
 • Monica never washes the dishes.
Adverb of frequency กริยาวิเศษณ์ บอกความถี่ ใช้บอกว่าการกระทำเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน

5. Adverb of Manner (กริยาวิเศษณ์บอกลักษณะอาการ)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงว่าผู้กระทำหรือประธานทำกริยานั้นด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์แบบไหน อย่างไร เช่น

 • Angrily อย่างโมโห
 • Badly อย่างแย่มาก, อย่างมาก
 • Calmly อย่างสงบ
 • Carefully อย่างรอบคอบ
 • Easily อย่างง่ายดาย
 • Intentionally อย่างตั้งใจ
 • Loudly อย่างเสียงดัง
 • Perfectly อย่างยอดเยี่ยม
 • Quietly อย่างเงียบๆ
 • Sincerely อย่างจริงใจ
 • Terribly อย่างร้ายกาจ
 • Together ด้วยกัน
 • Willingly อย่างเต็มใจ

ตัวอย่างประโยค Adverb of Place

 • Tony read quietly.
 • Jessy laughed loudly.
Adverb of Manner กริยาวิเศษณ์บอกลักษณะอาการ เพื่อแสดงว่าผู้กระทำหรือประธานทำกริยานั้นด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์แบบไหน อย่างไร

6. Adverb of Degree (กริยาวิเศษณ์บอกระดับ)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่าปริมาณว่ามากน้อยแค่ไหน หรืออยู่ในระดับไหน เช่น

 • Almost เกือบจะ
 • Entirely ทั้งหมด
 • Enough เพียงพอ
 • Extremely อย่างที่สุด
 • Greatly อย่างยิ่งใหญ่
 • Nearly เกือบ
 • Quite ค่อนข้าง
 • Slightly อย่างเล็กน้อย
 • Too เกินไป
 • Very มาก

ตัวอย่างประโยค Adverb of Degree

 • You are running fast enough.
 • I’ll be ready soon; I’m almost finished.
Adverb of Degree กริยาวิเศษณ์บอกระดับ คำกริยาวิเศษณ์ แสดงขอบเขต หรือ ระดับ ที่ใช้บอกว่าปริมาณว่ามากน้อยแค่ไหน - เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า Adverb

7. Adverb of Affirmation or Negation (กริยาวิเศษณ์บอกการรับและการปฏิเสธ)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ยืนยันว่าใช่ (Affirmation) หรือ ไม่ใช่ (Negation) เช่น

 • Yes ใช่
 • Absolutely อย่างแน่นอนที่สุด
 • Certainly อย่างแน่นอน
 • Entirely อย่างสิ้นเชิง
 • Indeed แน่นอน
 • Of course แน่นอน
 • Preciously อย่างชัดเจน
 • Surely อย่างแน่นอน
 • Truly อย่างแท้จริง
 • No, Not, Never ไม่
ตัวอย่างประโยค Adverb of Affirmation or Negation

 • Yes, that is correct.
 • I absolutely love playing football.
Adverb of Affirmation or Negation กริยาวิเศษณ์บอกการรับและการปฏิเสธ คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ยืนยันว่าใช่ (Affirmation) หรือ ไม่ใช่ (Negation)

8. Conjunctive Adverb (กริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค)

คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำเชื่อม 2 ประโยค หรือ เชื่อมประโยคกับวลีหรือคำ เข้าด้วยกัน เช่น

 • Also นอกจากนั้น
 • Anyway อย่างไรก็ตาม
 • Before ก่อน
 • Briefly อย่างย่อ
 • But แต่
 • Consequently ด้วยเหตุนี้
 • Firstly อันดับแรก
 • For example เช่น
 • For instance เช่น
 • Furthermore, In addition, Moreover มากไปกว่านั้น
 • However อย่างไรก็ตาม
 • Instead แทนที่
 • Inspite of ทั้ง ๆ ที่
 • In conclusion สรุป
 • Meanwhile ในขณะที่
 • Namely กล่าวคือ
 • Secondly อันดับสอง
 • Then หลังจากนั้น
 • Therefore ดังนั้น

ตัวอย่างประโยค Conjunctive Adverb

 • She went into the store; however, she didn’t find anything she wanted to buy.
 • It became too dark; therefore, we decided not to go to the park.
Conjunctive Adverb กริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค คำกริยาวิเศษณ์ ที่ใช้เป็นคำเชื่อม 2 ประโยค หรือ เชื่อมประโยคกับ วลี หรือ คำ เข้าด้วยกัน

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ครอบครุมสำหรับทุกคน เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ ปูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่ตรงกับความสนใจของคุณ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 2 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

พร้อมรับรองผลการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สอนสด 100% โดยครูเจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก หรือ ตัวต่อตัว เก่งภาษาเร็ว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล