เลือกหน้า

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม (Meetings)

เรียนภาษาอังกฤษ การประชุม พูดอย่างไรให้น่าสนใจ!

ภาษาอังกฤษในที่ประชุม

ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันและสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ของวัยทำงานอย่างเราๆ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยนำ 6 ขั้นตอนที่สำคัญของ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม มาให้เพื่อนๆ นำไปใช้จริง ในการทำงาน

ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถรู้ทันภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ เรามาเริ่มจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อย ๆ ในการประชุมกันก่อนค่ะ

ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถรู้ทันภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการประชุมโดยเฉพาะ เรามาเริ่มจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อย ๆ ในการประชุมกันก่อนค่ะ

ศัพท์การประชุม ภาษาอังกฤษ มีดังนี้

1. Discussion แปลว่า การหารือหรือการอภิปราย
2. Meeting room แปลว่า ห้องประชุม
3. Member แปลว่า สมาชิก
4. Participant แปลว่า ผู้ร่วมประชุม
5. Announce แปลว่า ประกาศ
6. Notify แปลว่า แจ้งให้ทราบ
7. Proclaim ประกาศอย่างเป็นทางการ
8. Location / Venue สถานที่
9. Formal meeting การประชุมอย่างเป็นทางการ
10. Agenda แปลว่า กำหนดการ, วาระการประชุม
11. Root cause แปลว่า สาเหตุของปัญหา
12. Issues แปลว่า ประเด็น
13. Informal meeting การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ
14. Weekly meeting แปลว่า การประชุมประจำสัปดาห์
15. Annual meeting แปลว่า การประชุมประจำปี
16. Shareholder meeting แปลว่า การประชุมผู้ถือหุ้น
17. Conference room แปลว่า ห้องประชุม
18. Minutes แปลว่า บันทึกการประชุม
19. Attached file แปลว่า ไฟล์แนบ
20. Vote for แปลว่า จำนวนผู้เห็นด้วย
21. Opposed แปลว่า จำนวนผู้ไม่เห็นด้วย
22. Abstained แปลว่า จำนวนผู้ไม่ออกเสียง

ประโยค ประชุม ภาษาอังกฤษ การพูดในที่ประชุม ภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่ (Business meeting phrases)

หลักการง่าย ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม

กล่าวเปิดประชุม ภาษาอังกฤษ ประโยคทักทายผู้เข้าร่วมประชุม เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน EduFirst สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

1. กล่าวเปิดประชุมและทักทายผู้เข้าร่วมประชุม

การเปิดประชุมและทักทายผู้เข้าร่วมประชุม อาจทำได้โดยประธานในการประชุม หรือผู้ที่จะนำเสนอเรื่องเป็นคนแรกในการประชุม ซึ่งสามารถใช้ประโยคและวลีกล่าวเปิดประชุมภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้

 • Good morning/afternoon …
  Since everyone is here, let’s get started …
  เมื่อครบทุกคนแล้ว พวกเราไปเริ่ม … กันเถอะ
  Ex. Since everyone is here, let’s get started the meeting.
  (เมื่อครบทุกคนแล้ว พวกเราไปเริ่มการประชุมกันเถอะ)
 • Let’s begin …
  เริ่ม … กันเถอะ
  Ex. Let’s begin meeting.
  (เริ่มการประชุมกันเถอะ)
 • First of all, I really appreciate your presence here today.
  อันดับแรก ผม/ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งกับการมาเข้าร่วมประชุมของพวกคุณในวันนี้
 • First, I’d like to welcome everyone.
  อันดับแรก ผม/ดิฉันขอต้อนรับทุกคน
  I’d like to thank everyone for coming today.  ผม/ดิฉันขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้
แนะนำตัวเอง ภาษาอังกฤษ การประชุมอย่างเป็นทางการ - การประชุมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

2. การแนะนำตัวเองและแนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม เราควรมีการแนะนำตนเองและทำความรู้จักกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเกิดความเป็นกันเองมากขึ้น และจะได้ทราบว่ามีใครที่ไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุม ตัวอย่าง ประโยคแนะนําตัวในที่ประชุมภาษาอังกฤษ มีดังนี้

 • I’m … (เติมชื่อของตนเองลงไป)
  Let’s go around the room and introduced ourselves quickly …
  เรามาเริ่มแนะนำตนเองกันอย่างเร็ว ๆ วนไปรอบห้อง
 • Let’s go around the table and introduced ourselves …
  เรามาเริ่มแนะนำตนเองวนไปรอบโต๊ะ
 • (Someone) sends apologies. He/she couldn’t make it this morning/afternoon …
  ใช้เมื่อการแนะนำตัวเสร็จสิ้นและต้องการบอกรายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุม โดยเปลี่ยนชื่อและเวลาตามความเป็นจริง
  Ex. Peter sends apologies. He couldn’t make it this morning.
  ปีเตอร์ฝากมาขอโทษว่า เขาไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในเช้านี้
วาระการประชุม ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ พูดในที่ประชุม สอนอังกฤษธุรกิจ สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirst

3. การนำเสนอวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมควรมีการนำเสนอวาระการประชุมทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงขอบเขตการประชุมในครั้งนี้ และเป็นการตรวจสอบว่าได้ตกหล่นประเด็นใดไปหรือไม่ การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นครบถ้วนแล้วหรือยัง โดยอาจใช้ประโยคในการนำเสนอวาระการประชุม ภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • So let’s start with the first item on the agenda …
  ดังนั้นเรามากันที่หัวข้อแรกในการประชุมกันเถอะ …
 • Our goal today is to …
  จุดหมายของการประชุมในวันนี้คือ…
  Ex. Our goal today is to discuss about our new project.
  จุดหมายของการประชุมในวันนี้คือหารือเกี่ยวกับโครงการใหม่ของเรา
 • We have a few items to discuss today. The first is … The second is …
  เรามีประเด็นสองสามเรื่องที่จะต้องอภิปรายกันในวันนี้ ประเด็นแรกคือ … ประเด็นที่สองคือ …Ex. We have a few items to discuss today. The first is increasing the number of employees. The second is new project’s budget.
  เรามีประเด็นสองสามเรื่องที่จะต้องอภิปรายกันในวันนี้ ประเด็นแรกคือ การเพิ่มจำนวนพนักงาน ประเด็นที่สองคือ งบประมาณของโครงการใหม่
 • We’re here to discuss …
  พวกเรามาอยู่ที่นี่เพื่อหารือเรื่อง …
  Ex. We’re here to discuss about providing the education for workers.
  เรามาประชุมกันในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่คนงาน
 • At the end of our discussion today, we should have a decision on …
  ในตอนท้ายของการอภิปรายในวันนี้ พวกเราจะต้องตัดสินใจว่า …
  Ex. At the end of our discussion today, we should have a decision on increasing budget for our new project.
  ในตอนท้ายของการอภิปรายในวันนี้ พวกเราจะต้องตัดสินใจกับการเพิ่มงบประมาณโครงการใหม่ของเรา
ถามความคิดเห็นในที่ประชุม จากผู้อื่น ข้อมูล สิ่งจำเป็น ในที่ประชุม - เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

4. การสอบถามความคิดเห็นหรือข้อมูลจากผู้อื่น

การประชุมในแต่ละครั้ง เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและร่วมหารือในประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน ดังนั้นการสอบถามความคิดเห็นหรือข้อมูลจากผู้อื่น จึงถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำในการประชุม โดยอาจใช้ประโยคดังต่อไปนี้

 • What does everyone think?
  ทุกคนคิดเห็นอย่างไร?
 • What are your thoughts on …
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ …?
 • Tom, would you like to offer any information on this?
  ทอม คุณต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า?
 • I’d like to hand it over to Cindy, who can share her thoughts about …
  ผม/ดิฉันขอยกหน้าที่ต่อให้ซินดี้ ซึ่งเธอจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ …
สรุปการประชุม ภาษาอังกฤษ ประเด็นสำคัญ ในแต่ละหัวข้อ - Business English อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน EduFirst

5. การสรุปประเด็นสำคัญและการตัดสินใจในการประชุม

ในตอนท้ายของการประชุม จะต้องมีการสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ ที่ได้ชี้แจงหรือหารือร่วมกันในการประชุม รวมถึงการสรุปความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่หรือผลการตัดสินใจต่อประเด็นต่าง ๆ ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุม

 • After discussing our options, it’s time for a final decision.
  หลังจากการหารือประเด็นต่าง ๆ ของเรา ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสรุปการตัดสินใจสุดท้าย
 • Let’s put it to a vote – all in favor, raise your hand.
  เรามาโหวตกันเถอะ ใครเห็นด้วยให้ยกมือขึ้น
 • It seems clear from our discussion that everyone is opposed/in favor of …
  ดูเหมือนจะชัดเจนจากการหารือว่าทุกคนไม่เห็นด้วย/เห็นด้วยกับ …
กล่าวปิดประชุม ภาษาอังกฤษ พูดปิดการประชุม ขอบคุณที่สละเวลา - เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ อบรมภาษาอังกฤษ พนักงาน บริษัท องค์กร สถาบันสอนภาษา EduFirst

6. การปิดการประชุม

เมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาการประชุม หรือการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมอาจจะใช้ประโยคกล่าวปิดประชุม ภาษาอังกฤษ ดังนี้

 • We’re getting close to our time, so let’s wrap it up.
  ใกล้ครบกำหนดเวลาการประชุม ดังนั้นเรามาสรุปการประชุมกันเถอะ
 • Any final thoughts before we close the meeting?
  ใครมีความคิดเห็นอะไรอีกหรือเปล่า ก่อนที่เราจะปิดการประชุม?
 • It looks like we’ve covered our main points …
  ดูเหมือนว่าเราได้ครอบคลุมประเด็นหลักเรียบร้อยแล้ว …
 • I’d like to thank everyone for sharing their time today.
  ผม/ดิฉันขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาในวันนี้
 • I look forward to seeing you all at our next meeting.
  ผม/ดิฉันหวังว่าจะได้พบพวกคุณทุกคนในการประชุมครั้งถัดไป

เป็นอย่างไรบ้างคะ? สำหรับคำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษในการประชุม 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ซึ่งนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ลองนำไปฝึกใช้พูดกันดูนะคะ จะได้ดูเป็น Professional ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไป เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานหลาย ๆ คน ที่อาจต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเพื่อการประชุมนะคะ อย่าลืมแชร์แบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษให้กับเพื่อนๆ ด้วยนะ แล้วพบกันใหม่บทความถัดไปจ้า

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทำงาน อย่างมั่นใจ!

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ไหนดี?
ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันอย่างมาก บริษัทชั้นนำต่างเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้องค์กรก้าวนำหน้าคู่แข่ง

ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น วัยทำงานรุ่นใหม่อย่างเรา จึงจำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 5 Average: 4.8]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางาน ที่ไหนดี ?

EduFirst สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนวัยทำงาน รับรองผล

เรียนกลุ่มเล็ก สอนภาษาอังกฤษ สด 100% โดยอาจารย์คุณภาพ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล