เลือกหน้า

ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Form)

ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง
สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ วันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับแอดมิน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ กันต่อนะคะ ช่วงนี้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคโควิทกันหมด รวมถึงประเทศไทยด้วย สถานประกอบการบางแห่งจึงจำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่าย ด้วยการลดสวัสดิการบ้างละ ลดเงินเดือน หรืออาจเลวร้ายถึงขั้นปลดพนักงาน ยังไงแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

และในช่วงนี้หลายๆ คน อาจกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ แอดมินเลยนำวิธีการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ มาให้เพื่อนๆ ได้รู้คำถามที่จะเจอในใบสมัครงาน ก่อนไปสมัครงานจริงๆ คำถามใบสมัครงานภาษาอังกฤษนั้น จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เราไปดูพร้อมกันเลยจ้า

ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

วิธีกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ แบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี้

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ในหัวข้อประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว (Personal Details)

เริ่มต้นการเขียนชื่อ – นามสกุล

 • เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งชื่อ (Name) และนามสกุล (Last Name / Surname โดยใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น Mr. , Mrs. , Miss. , Ms.

การเขียนที่อยู่

 • สามารถเขียนทับศัพท์ได้เลย การเขียนที่อยู่ในบางครั้งจะมีช่องสำหรับกรอก 2 ช่องคือ
  1 . Home Address / Present Residence(ที่อยู่บ้าน) หรืออาจใช้ Permanent Address – คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  2. Mailing Address หมายถึง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หากที่อยู่ที่เดียวกันกับในทะเบียนบ้าน ผู้สมัครชเขียนข้อความว่า As above หรือ Same as above หมายถึง ที่อยู่เหมือนกับสถานที่อยู่ข้างต้น
สถานภาพทางการสมรส (Marital Status) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ (Personal Data)
ผู้สมัครต้องกาเครื่องหมายถูกลงหน้าช่องที่เว้นไว้

ตัวอย่าง

 • Single (โสด)
 • Married (แต่งงานแล้ว)
 • Widowed (เป็นหม้าย)
 • Married with no children (แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร)
 • Divorced (หย่า) Separated (แยกทางกัน)

หากคุณแต่งงานแล้ว จะต้องกรอกข้อมูล ต่อไปนี้

 • Marriage Cert. No ……………………………….. (หมายเลขใบทะเบียนสมรส)
 • Issued at …………………………………………. (ออกให้ที่อำเภอ หรือเขต)
 • Dated Issued ……………………………… (วัน เดือน ปีที่ออกใบทะเบียนสมรส)
 • Spouse ………………………………………… (ชื่อคู่สมรส)

ประวัติส่วนตัวทั่วไป ที่ถามในใบสมัครงาน

คำถามส่วนตัวทั่วไป ที่ถามในใบสมัครงาน มีดังนี้

เขียนใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
 • Birthdate (วัน เดือน ปีเกิด)
 • Birthplace / Nataive Place (สถานที่เกิด) เขียนชื่อจังหวัดที่เกิด
 • ID Card No. (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
 • Issued at (สถานที่ออกบัตร)
 • Date Issued / Dated (วันที่ออกบัตร)
 • Expiry date / Valid Until (วันที่บัตรหมดอายุ)
 • Religion (ศาสนา) เช่น Buddhism / Islam / Catholic / Protestant
 • Taxpayer’s No. (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 • Social Security No. (เลขประจำตัวบัตรประกันสังคม)

คำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางการทหาร (Military Status) มี 3 สถานภาพ คือ

 • Serving หมายถึง การอยู่ในระหว่างรับราชการทหาร เช่น กำลังทหารเกณฑ์
 • Completed หมายถึง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • Exempted หมายถึง ได้รับการยกเว้น / ในบางครั้งเราต้องบอกเหตุผลของการได้รับการยกเว้นว่าเป็นเพราะอะไร (With reason) สามารถบอกได้หลายวิธี เช่น
  • Finished Reserved Officers’ Training Corps Course (R.O.T.C.) (สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน) หรือจะใช้ว่า
  • Finished Military Service Training of Territorial Defence Course (สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน
  • Reserved Status หรือ Reservist (ทหารกองหนุน)
  • Registered Status หรือ Registrant (ทหารกองเกิน)
  • Exempted through Military Drawing Ballot (ผ่านการเกณฑ์ทหาร เพราะจับฉลากได้ใบดำ)
  • Exempted by Being Undersize (เพราะร่างกายไม่ได้สัดส่วน)”>by physical disability (เพราะจุดบกพร่องของร่างกาย)by being a student (เพราะเป็นนักศึกษา)

คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Conditions)
ส่วนใหญ่จะถามถึงสุขภาพและโรคประจำตัวหรือการได้รับอุบัติเหตุว่าเป็นอย่างไร คำศัพท์ที่ถามเกี่ยวกับโรคภัย ได้แก่

 • Physical disabilities or defects – ข้อบกพร่องทางร่างกาย
 • Handicap – ความพิการ
 • Chronic disease – โรคติดต่อ
 • Serious mental illness – การเจ็บป่วยทางด้านจิต
 • Serious physical illness – การเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย
 • Colour blindness – โรคตาบอดสี

ช่องเกี่ยวกับสุขภาพเรามักจะตอบว่า ไม่เคยเป็นโรค หรืออาการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ตอบโดยวิธีเขียนว่า N/A (Not Applicable) หมายถึง ไม่กรอกข้อความหรือไม่มีข้อมูล

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ

คำถามเกี่ยวกับครอบครัว (Family Details)

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ คำถามเกี่ยวกับครอบครัว  ในใบสมัครจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบิดา-มารดา พี่-น้อง และจุดที่สำคัญคือ อาชีพของแต่ละคน คำศัพท์ที่ใช้กรอกในช่องอาชีพ มีดังนี้

 • Civil Servant (Government Official) ข้าราชการพลเรือน
 • Retired Government Official ข้าราชการบำนาญ
 • Officer รับราชการ (ทหาร – ยศร้อยตรีขึ้นไป)
 • Sub Lieutenant ร้อยตรี (Sub. Lt.)
 • Lieutenant ร้อยโท (Lt.)
 • Army Captain ร้อยเอก (Army Capt.)
 • Soldier รับราชการ (ทหาร – ยศต่ำกว่าร้อยตรี)
 • Sergeant Major First Class จ่านายสิบเอก (จ.ส.อ.)
 • Sergeant Major Second Class จ่าสิบโท (จ.ส.ท. )
 • Sergeant Major Third Class จ่านายสิบตรี (จ.ส.ต.)
 • Sergeant สิบเอก (ส.อ.)
 • Self-Employed หรือ Own Business ทำงานส่วนตัว
 • State Enterprise Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • Employee ลูกจ้าง
 • Trader ค้าขาย
ในกรณีที่ทำงานในอาชีพที่มีเกียรติ หรืออาชีพที่ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรืออาชีพที่รู้จักกันกว้างขวางในสังคม หรือ ได้รับการยอมรับจากสังคม (Profession) เราอาจจะใส่ชื่ออาชีพนั้นๆ ไปก็ได้ เช่น นายแพทย์ (Doctor) ทนายความ (Lawyer) ครู-อาจารย์ (Instructor) วิศวกร (Engineer) เป็นต้น
กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ คำถามเกี่ยวกับครอบครัว
เพื่อนๆ คงจะตอบคำถาม ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องแล้ว แอดมินขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่กำลังหางานใหม่ทุกท่านนะคะ ขอให้ได้งานใหม่และเจองานที่ถูกใจด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมติดตามบทความสอนภาษาอังกฤษของเราใยบทความถัดไปด้วยจ้า หากเพื่อนๆ ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษนี้ โหวตดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยน๊าา

อยากเขียนภาษาอังกฤษเก่งๆ เรียนที่ไหนดี?

การเขียนภาษาอังกฤษเหมือนเป็นเรื่องที่ยาก สำหรับคนไทย เพราะส่วนใหญ่เราไม่รู้หลักการเขียนที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะช่วยให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ด้วยคอร์สเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ ที่สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโดยเฉพาะ คุณจะสามารถเขียนเรียบเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องสละสลวย และในหลักสูตรใหม่ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  ที่จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษ สะดวกมากขึ้นจริงๆ ค่ะ หากคุณสนใจ ลงชื่อขอรับคำปรึกษาฟรี!

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 9 Average: 4.7]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล