เลือกหน้า

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ประวัติส่วนตัว

โดย | 31 ม.ค. 2018 | บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, Working

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ (Application Form)

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมาอธิบาย การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ประวัติส่วนตัว ให้กับเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมตัวจะไปสมัครงาน  เพื่อที่จะได้กรอกรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษในส่วนแรกของใบสมัครงาน คือ ประวัติส่วนตัว พร้อมแล้ว เรียนภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกันจ้า

การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ประวัติส่วนตัว (Personal Details)

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ในหัวข้อประวัติส่วนตัว
เริ่มต้นการเขียนชื่อ เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งชื่อ (Name) และนามสกุล (Last Name / Surname) โดยใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น Mr. , Mrs. , Miss. , Ms.

การเขียนที่อยู่ สามารถเขียนทับศัพท์ได้เลย การเขียนที่อยู่ในบางครั้งจะมีช่องสำหรับกรอก 2 ช่องคือ

 • Home Address / Present Residence(ที่อยู่บ้าน) หรืออาจใช้ Permanent Address – คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • Mailing Address หมายถึง ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หากที่อยู่ที่เดียวกันกับในทะเบียนบ้าน ผู้สมัครชเขียนข้อความว่า As above หรือ Same as above หมายถึง ที่อยู่เหมือนกับสถานที่อยู่ข้างต้น

สถานภาพทางการสมรส (Marital Status) และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ (Personal Data)
ผู้สมัครต้องกาเครื่องหมายถูกลงหน้าช่องที่เว้นไว้

ตัวอย่าง

 • Single (โสด)
 • Married (แต่งงานแล้ว)
 • Widowed (เป็นหม้าย)
 • Married with no children (แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร)
 • Divorced (หย่า) Separated (แยกทางกัน)

หากแต่งงานแล้ว จะต้องกรอก

 • Marriage Cert. No ……………………………….. (หมายเลขใบทะเบียนสมรส)
 • Issued at …………………………………………. (ออกให้ที่อำเภอ หรือเขต)
 • Dated Issued ……………………………… (วัน เดือน ปีที่ออกใบทะเบียนสมรส)
 • Spouse ………………………………………… (ชื่อคู่สมรส)

ประวัติส่วนตัวทั่วๆไป ที่ถามในใบสมัครงาน

 • Birthdate (วัน เดือน ปีเกิด)
 • Birthplace / Nataive Place (สถานที่เกิด) เขียนชื่อจังหวัดที่เกิด
 • ID Card No. (เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
 • Issued at (สถานที่ออกบัตร)
 • Date Issued / Dated (วันที่ออกบัตร)
 • Expiry date / Valid Until (วันที่บัตรหมดอายุ)
 • Religion (ศาสนา) เช่น Buddhism / Islam / Catholic / Protestant
 • Taxpayer’s No. (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
 • Social Security No. (เลขประจำตัวบัตรประกันสังคม)
สถานภาพทางการทหาร (Military Status) มี 3 สถานภาพ คือ

 • Serving หมายถึง การอยู่ในระหว่างรับราชการทหาร เช่น กำลังทหารเกณฑ์
 • Completed หมายถึง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • Exempted หมายถึง ได้รับการยกเว้น / ในบางครั้งเราต้องบอกเหตุผลของการได้รับการยกเว้นว่าเป็นเพราะอะไร (With reason) สามารถบอกได้หลายวิธี เช่น
  • Finished Reserved Officers’ Training Corps Course (R.O.T.C.) (สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน) หรือจะใช้ว่า
  • Finished Military Service Training of Territorial Defence Course (สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน
  • Reserved Status หรือ Reservist (ทหารกองหนุน)
  • Registered Status หรือ Registrant (ทหารกองเกิน)
  • Exempted through Military Drawing Ballot (ผ่านการเกณฑ์ทหาร เพราะจับฉลากได้ใบดำ)
  • Exempted by Being Undersize (เพราะร่างกายไม่ได้สัดส่วน)”>by physical disability (เพราะจุดบกพร่องของร่างกาย)by being a student (เพราะเป็นนักศึกษา)

ตัวอย่าง
If you are eligible for Military Service, state whether serving, completed or exempted
(with reason) …………………………. Exempted with ROTC ………………………………
หรือบางครั้งจะมีคำถามกว้าง ๆ เราก็เลือกตอบได้ เช่น
State your military service ……………… No Military Service Obligation …………………
(พ้นพันธะทางทหาร)
หมายเหตุ ศัพท์ภาษอังกฤษ “การเกณฑ์ทหาร” แบบอังกฤษจะใช้ว่า Drafting (Drafted) ส่วนแบบอเมริกันจะใช้ว่า Conscription (Conscripted)
ตัวอย่าง
If you are under the military age, indicate when your conscription is die, …………………..
(ถ้าคุณมีอายุไม่ถึงการเกณฑ์ทหาร ให้ระบุเวลาที่ถึงกำหนดต้องเกณฑ์ทหาร)

สุขภาพ (Health Conditions) ส่วนใหญ่จะถามถึงสุขภาพและโรคประจำตัวหรือการได้รับอุบัติเหตุว่าเป็นอย่างไร คำศัพท์ที่ถามเกี่ยวกับโรคภัย ได้แก่

 • Physical disabilities or defects – ข้อบกพร่องทางร่างกาย
 • Handicap – ความพิการ
 • Chronic disease – โรคติดต่อ
 • Serious mental illness – การเจ็บป่วยทางด้านจิต
 • Serious physical illness – การเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย
 • Colour blindness – โรคตาบอดสี

ช่องเกี่ยวกับสุขภาพเรามักจะตอบว่า ไม่เคยเป็นโรค หรืออาการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ตอบโดยวิธีเขียนว่า N/A (Not Applicable) หมายถึง ไม่กรอกข้อความหรือไม่มีข้อมูล

กรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว (Family Details) ในใบสมัครจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบิดา-มารดา พี่-น้อง และจุดที่สำคัญคือ อาชีพของแต่ละคน คำศัพท์ที่ใช้กรอกในช่องอาชีพ  มีดังนี้

 • Civil Servant (Government Official) ข้าราชการพลเรือน
 • Retired Government Official ข้าราชการบำนาญ
 • Officer รับราชการ (ทหาร – ยศร้อยตรีขึ้นไป)
 • Sub Lieutenant ร้อยตรี (Sub. Lt.)
 • Lieutenant ร้อยโท (Lt.)
 • Army Captain ร้อยเอก (Army Capt.)
 • Soldier รับราชการ (ทหาร – ยศต่ำกว่าร้อยตรี)
 • Sergeant Major First Class จ่านายสิบเอก (จ.ส.อ.)
 • Sergeant Major Second Class จ่าสิบโท (จ.ส.ท. )
 • Sergeant Major Third Class จ่านายสิบตรี (จ.ส.ต.)
 • Sergeant สิบเอก (ส.อ.)
 • Self-Employed หรือ Own Business ทำงานส่วนตัว
 • State Enterprise Employee พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • Employee ลูกจ้าง
 • Trader ค้าขาย

ในกรณีที่ทำงานในอาชีพที่มีเกียรติ หรืออาชีพที่ใช้ความรู้ทางวิชาการ หรืออาชีพที่รู้จักกันกว้างขวางในสังคม หรือ ได้รับการยอมรับจากสังคม (Profession) เราอาจจะใส่ชื่ออาชีพนั้นๆ ไปก็ได้ เช่น นายแพทย์ (Doctor) ทนายความ (Lawyer) ครู-อาจารย์ (Instructor) วิศวกร (Engineer) เป็นต้น

เพื่อนๆ คงพอทราบข้อมูลภาษาอังกฤษ ในการกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ ทั้งหมดไปแล้ว แอดมินเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคน ที่กำลังเริ่มต้นสมัครงานนะคะ แล้วแอดมินจะมาบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษรายละเอียดการกรอกหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมค่ะ อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน ที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หลักสูตร สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

คลาสเรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

Share This