เลือกหน้า

ความหมายของคะแนนสอบ IELTS

โดย | 22 ม.ค. 2018 | เตรียมสอบ IELTS

ผลการสอบ IELTS และความหมายของคะแนน
1. ผลสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลสอบเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และ ความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด

2. ผู้สอบสามารถขอรับผลการสอบได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ง ผลสอบ IELTS จะออกในวันศุกร์ที่สองตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป หรือ 13 วันหลังจากการสอบ โดยสามารถขอรับได้จนถึงวันจันทร์ หรือรอรับผลการสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษซึ่งจะจัดส่งออกไปในวันอังคาร (17 วันหลังจากการสอบ)

3. บริติซ เคานซิลจะไม่แจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4. ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย จนถึงระดับผู้มีความสามารถทางภาษาดีเลิศ

5. โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะรับ ผลสอบ IELTS ที่มีคะแนนรวม 6 หรือ 6.5 ในการเข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามผู้สอบควรตรวจสอบระดับผลคะแนนที่เป็นที่ต้องการ กับทางสถาบันการศึกษาที่ได้สมัครไว้ด้วย

6. ผู้สอบสามารถสมัครสอบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

 

ความหมายของคะแนนสอบ IELTS

Band scoreSkill levelDescription
Band 9Expert userYou have a full operational command of the language. Your use of English is appropriate, accurate and fluent, and you show complete understanding.
Band 8Very good userYou have a fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriate usage. You may misunderstand some things in unfamiliar situations. You handle complex detailed argumentation well.
Band 7Good userYou have an operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings in some situations. Generally you handle complex language well and understand detailed reasoning.
Band 6Competent userGenerally you have an effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings. You can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.
Band 5Modest userYou have a partial command of the language, and cope with overall meaning in most situations, although you are likely to make many mistakes. You should be able to handle basic communication in your own field.
Band 4Limited userYour basic competence is limited to familiar situations. You frequently show problems in understanding and expression. You are not able to use complex language.
Band 3Extremely limited userYou convey and understand only general meaning in very familiar situations. There are frequent breakdowns in communication.
Band 2Intermittent userYou have great difficulty understanding spoken and written English.
Band 1Non-userYou have no ability to use the language except a few isolated words.
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 9 (Band 9 Expert user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเลิศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 8 (Band 8 Very good user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง แต่อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง และความไม่เหมาะสมบ้าง สามารถให้เหตุผลได้ดี
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 7 (Band 7 Good user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถใช้ภาษาภาษาอังกฤษได้ดี แต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปแล้วมีความเข้าใจและให้เหตุผลได้ดี
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 6 (Band 6 Competent user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างและความไม่เหมาะสมบ้าง แต่สามารถสื่อสารและเข้าใจในเหตุการณ์ที่คุ้นเคย
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 5 (Band 5 Modest user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้าง แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆ แต่สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ดี
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 4 (Band 4 Limited user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำกัด มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 3 (Band 3 Extremely limited user) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดมาก เข้าใจความหมายกว้างๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดคิดในการสื่อสารบ่อย
    ผลคะแนน IELTS ระดับ 2 (Band 2 Intermittent user) ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆ ที่คุ้นเคย มีปัญหาในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
  • ผลคะแนน IELTS ระดับ 1 (Band 1 Non-user) ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษา ที่เหมาะกับคุณ

วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

นัดวัน เวลา เพื่อรับการทดสอบ

Share This