เลือกหน้า

Phrasal Verbs / Two word verb กริยาวลี ที่ควรรู้!

18 ก.ย. 2019 | สอนภาษา, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ Phrasal verb /Two word verb

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่ควรรู้!

Phrasal Verbs หรือ Two word verb

คือ กริยาวลี เป็นคำกริยาที่ประกอบด้วย คำที่เป็นกริยา (Verb) + คำอื่น (Preposition/Particle) เมื่อรวมกันแล้ว ความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรืออาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากความหมายเดิม พร้อมทำฝึกแบบฝึกหัดตอนท้ายกันเลยจ้า

ตัวอย่าง Phrasal Verbs (Two word verb)

account for แปลว่า อธิบาย
ask after แปลว่า ถามถึง
ask for แปลว่า ถามหาคนเพื่อทำ..

back away แปลว่า ถอยหลัง
back out แปลว่า ถอนตัว
back up แปลว่า สนับสนุน
bear out แปลว่า พิสูจน์ว่าเป็นจริง
blow out แปลว่า เป่า
blow up แปลว่า พัง/เป่า
boil over แปลว่า เดือดจนล้น
break down แปลว่า พัง, เสื่อมโทรม
break in/into แปลว่า บุกเข้าไป
break off แปลว่า หัก
break up แปลว่า แตกเป็นเสี่ยง ๆ
bring up แปลว่า เลี้ยงดู
burn down แปลว่า ไหม้จนมอด

call at (+place/person) แปลว่า ไปเยี่ยม
call for แปลว่า เรียกร้อง
call off แปลว่า ยกเลิก
call out แปลว่า เรียกออกมา
call up แปลว่า โทร
care about แปลว่า สนใจ, ใส่ใจ
care for แปลว่า สนใจ
carry on แปลว่า ทำต่อไป
carry out แปลว่า ดำเนินการ
catch up with แปลว่า ตามทัน
clean out แปลว่า ทำความสะอาด
clean up แปลว่า เช็ดจนเกลี้ยง
clear away แปลว่า จัดให้เรียบร้อย
clear out แปลว่า ย้ายของออก
close in แปลว่า ปกคลุม
close up แปลว่า ขยับเข้ามาใกล้
come across แปลว่า เจอโดยบังเอิญ
come along แปลว่า มาเป็นเพื่อน
cut down แปลว่า ตัด, โค่น
cut off แปลว่า ถูกตัดสาย (โทรศัพท์)
cut up แปลว่า หั่น/ตัดเป็นชิ้น ๆ

die away แปลว่า เงียบจางหายไป
die down แปลว่า หมดหายไป, จบไป
die out แปลว่า สูญพันธ์
do away with แปลว่า กำจัด
do up แปลว่า สร้างขึ้นมา
draw back แปลว่า ร่าง
drop in แปลว่า แวะ

hand down แปลว่า ถ่ายทอด
hand in แปลว่า ยื่น
hand out แปลว่า แจก
hand over แปลว่า มอบให้/ส่งมอบ
hang on to แปลว่า ใช้
hold on แปลว่า รอสักครู่

keep off แปลว่า เดินย่ำ
keep on แปลว่า ทำต่อไป
keep out แปลว่า กัน
keep up แปลว่า รักษา/ดูแล

lay out แปลว่า วางแบบแปลน
leave out แปลว่า ปล่อย
let down แปลว่า ปล่อย (ผม)
let in แปลว่า ปล่อยให้เข้าไป
live up to แปลว่า ทำตาม
look after แปลว่า ดูแล
look ahead แปลว่า มองไปข้างหน้า
look for แปลว่า มองหา
look forward to แปลว่า ตั้งตารอคอย
look into แปลว่า ดูอย่างละเอียด
look on แปลว่า เชื่อว่า
look out/watch out แปลว่า ระวัง
look over แปลว่า อ่านแบบคร่าว ๆ
look/see through แปลว่า มองทะลุ
look up แปลว่า ค้นหา
look up to แปลว่า นับถือ (ดูเป็นตัวอย่าง)
look down on แปลว่า ดูถูก

make up (one’s mind) แปลว่า ตัดสินใจ
make up (a story) แปลว่า สร้างเรื่อง
make up (a class) แปลว่า สอนชดเชย
make up แปลว่า แต่งหน้า
move on แปลว่า ดำเนินต่อไป

pay back แปลว่า คืน
pick out แปลว่า เลือก
point out แปลว่า ชี้ให้เห็น
pull down แปลว่า ดึงลง, ทำลาย
put away แปลว่า เก็บอย่างเรียบร้อย
put down แปลว่า จด
put off แปลว่า เลื่อน
put on แปลว่า สวม
put up with แปลว่า อดทน/ทนต่อ

round up แปลว่า รวบ
run down แปลว่า หมด
run into แปลว่า บังเอิญเจอ
run out of แปลว่า หมด

see…off แปลว่า ไปส่ง (ใคร)
set off แปลว่า ออก
set up แปลว่า สร้าง
settle down แปลว่า ปรับตัว
shut down แปลว่า ปิด
stand for แปลว่า ยืนยัน
stand up for แปลว่า ปกป้อง
stand out แปลว่า โดดเด่น
step up แปลว่า เพิ่ม

take after แปลว่า เหมือนกับ
take back แปลว่า เอาคืน
take off แปลว่า ถอดออก /เครื่องออก
think over แปลว่า คิดทบทวน
turn down แปลว่า ปฏิเสธ
turn out แปลว่า เปลี่ยนไป
wind up แปลว่า สรุป
wipe out แปลว่า กำจัด
work out แปลว่า ออกกำลังกาย

Phrasal verbs “come”

กริยาวลีภาษาอังกฤษ Phrasal verbs “Come” สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง?

📌 Come closer. เข้ามาใกล้ๆ
📌 Come first. มาเป็นอันดับแรก
📌 Come early. มาก่อน / มาเร็ว
📌 Come last. มาเป็นที่สุดท้าย
📌 Come on time. มาตรงเวลา
📌 Come to an end. มาถึงจุดจบ
📌 Come right back. กลับมาทันที
📌 Come across. พบโดยบังเอิญ
📌 Come up with. คิดไอเดียขึ้นมา
📌 Come along. ไปพร้อมกับใครสักคน

Phrasal verbs come กริยาวลีภาษาอังกฤษ Phrasal verbs “Come” สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง?

Phrasal verbs “call”

กริยาวลีภาษาอังกฤษ Phrasal verbs “call” สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง?

📌 call back. โทรกลับ
📌 call at. จอดตามสถานที่ต่างๆ เป็นเวลาสั้นๆ
📌 call on. เรียกขอ, เรียกใช้, เรียกให้พูด, ไปเยี่ยม
📌 call up. โทรหา, เรียกให้มา, ทำให้หวนนึกถึง
📌 call off. ยกเลิก
📌 call out. ตะโกน, ขานชื่อ, แสดงจุดยืน, ชี้ให้เห็น
📌 call for. เรียกร้อง, สมควรได้รับ

phrasal verb call - call ภาษา อังกฤษ แปล ว่า การเรียก, การสนทนาทางโทรศัพท์, ความต้องการ กริยาวลี call ได้แก่ call back, call at., call on., call up., call off., call out, call for.

Phrasal verbs “pay”

กริยาวลีภาษาอังกฤษ Phrasal verbs “pay” สามารถใช้กับอะไรได้บ้าง?

📌 Pay back. จ่ายคืน
📌 Pay down. จ่ายเงินทันทีสำหรับ..
📌 Pay in/into. จ่ายเงิน, เช็ค ฯลฯ
📌 Pay off. จ่ายหนี้สิน ทั้งหมดให้กับ..
📌 Pay out. จ่ายเงิน
📌 Pay up. จ่ายหนี้สินให้หมด
📌 Pay up front. จ่ายล่วงหน้า

กริยา วลี ภาษาอังกฤษ Phrasal verbs Pay : Pay back, Pay down, Pay in/into, Pay off, Pay out, Pay up, Pay up front คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น่ารู้
เรียน IELTS ติวเข้ม ไอเอล สอนสด พร้อมรับรองผล

English Quiz Lesson8

แบบฝึกหัด Phrasal verb, Two word verb

จงเลือกคำตอบ ที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด

1. The new lawyer has gone to __________ the file.
a. look away
b. look for
c. look into
d. look out

Answer

b. look for

2. Who will __________ the advertising manager’s projects while she is on vacation?
a. take away
b. take up
c. take over
d. take off

Answer

c. take over

3. The personnel officer believes that we can __________ with our present staff.
a. get off
b. getby
c. get up
d. get on

Answer

b. getby

4. The chairwoman decided to __________ sending the letter until Monday.
a. take on
b. keep up
c. put off
d. pick up

Answer

c. put off

5. Could you show me how to __________ the copy machine?
a. take hold
b. turn on
c. find out
d. leave off

Answer

b. turn on

6. Please __________ this article for any typos or other errors.
a. check into
b. look for
c. look over
d. check up

Answer

c. look over

7. Did I tell you? I __________ Ms. Flynn at the conference.
a. ran over
b. ran into
c. found out
d. brought up

Answer

b. ran into

8. I can’t find the Simpson will anywhere. I __________ !.
a. give up
b. give out
c. give over
d. give back

Answer

a. give up

9. You don’t need to give me your decision right now, __________ .
a. Check it over.
b. Look it over.
c. Think it over.
d. Turn it over.

Answer

c. Think it over.

10. When you get to Hong Kong, are you going to __________ Mr. Cao?
a. call on
b. look through
c. call off
d. pick off

Answer

a. call on

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับการ เรียนภาษาอังกฤษ  เรื่อง Phrasal verb, Two word verb และแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทั้ง 10 ข้อท้ายบทเรียน ตอบกันได้ไหมเอ่ย Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หากน้องๆ ต้องการฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ต้องติดตามบทความเรียนภาษาอังกฤษ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ไว้เลย แล้วมาฝึกทำข้อสอบกันต่อ ในบทความหน้าจ้า ถ้าชอบบทความของเรา โหวต 5 ดาวให้กำลังใจกันด้วยน๊าา

ติวภาษาอังกฤษที่ไหนดี? แนะนำที่เรียนติวภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบอยากเพิ่มความมั่นใจ ในการทำข้อสอบสามารถ ลงชื่อขอคำแนะนำคอร์สเรียนเตรียมสอบ กับเรา สถาบัน “เอ็ด ดู เฟิร์สท์” จะช่วยให้คุณข้อสอบภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ อาทิ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, รวมถึงการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ทุกรูปแบบ พร้อมรับรองผลทุกคอร์สเรียน

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

สำหรับการเตรียมสอบโดยเฉพาะ

“คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมสอบทุกรูปแบบ สถาบันภาษาอังกฤษ เอ็ดดูเฟิร์สท์ “

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีหลักสูตร คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการเตรียมสอบให้กับผู้เรียนทุกรูปแบบ อาทิ คอร์สเรียน IELTS, TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, CU-TEP, TU-GET, etc. ทุกคอร์สเรียนสอนโดยอาจารย์เฉพาะทางด้านการสอบ ประสบการณ์สูง ติวเข้มข้น สอนเน้นเทคนิคการทำข้อสอบให้กับผู้เรียน เพื่อการไปสอบภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ น้องๆ ที่สนใจสามารถ ลงชื่อเพื่อรับคำแนะนำทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากเรา

คุณจะได้รับคำแนะนำพร้อมการนัดหมายเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยคุณสามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ อาทิ ช่วยแนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ไหมคะ?, ระยะเวลาในการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษ เป็นอย่างไร?, ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษ ประมาณเท่าไหร่?

EduFirst เราจะดูแลการเรียนภาษาอังกฤษของทุกคนอย่างเต็มที่ ให้น้องๆ เรียนภาษาอังกฤษอย่างสบายใจ และกล้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ลองมาสัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพกับเรานะคะ ขอรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 3 Average: 3.3]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? สำหรับผู้เรียนเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมสอบทุกรูปแบบ สถาบัน EduFirst

ติวสอบภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น กลุ่มเล็ก สอนสด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล