เลือกหน้า

Noun คํานามภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?

โดย | 5 ก.ค. 2023 | English Grammar, บทความ เรียนภาษาอังกฤษ, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

Noun คำนามภาษาอังกฤษ

สรุป Noun คืออะไร มีกี่แบบ ในภาษาอังกฤษ

Noun คืออะไร?

Noun คือ คำนามภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของประโยค ที่ใช้เพื่อระบุชื่อของคน สถานที่ สิ่งของ ความคิดเห็น หรือความเป็นไป เป็นต้น Noun ใช้เรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ ในโลกที่เราอยู่ เช่น “cat” (แมว), “house” (บ้าน), “friend” (เพื่อน), “love” (ความรัก), และ “idea” (ความคิด) เป็นต้น การเรียนรู้คำนามเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ Noun เป็นส่วนหนึ่งของ Parts of Speech ซึ่งเป็นพื้นฐานแกรมม่า ในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนควรรู้

สรุป Noun สั้นๆ เข้าใจง่าย

หลักการใช้ Noun แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Common Noun (นามทั่วไป)

Common Noun เป็นคำนามที่ใช้เรียก คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่ทั่วๆ ไป, ความคิด, โดยไม่เฉพาะเจาะจง สรุป คือ คำนามทั้งหลายที่ไม่ใช่ Proper nouns (คำนามชี้เฉพาะ) เป็นคำนามทั่วไป เช่น

• คน /สัตว์ / สิ่งของ

girl, dog, pen, table, water, sugar, atom, woman

• สถานที่

temple, post office, road, stadium, school, company

• เหตุการณ์

revolution, journey, meeting

• ความรู้สึก

fear, hate, love

• เวลา

year, minute, millennium

common noun คํานามภาษาอังกฤษ ทั่วไป ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ทั่ว ๆ ไป ความคิด โดยไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวโดยสรุปคือ คำนามทั้งหลายที่ไม่ใช่ proper nouns (คำนามชี้เฉพาะ) เป็น common nouns
Common Nouns เป็นได้ทั้ง นามนับได้ (Countable) และนามนับไม่ได้ (Uncountable)

1.1 คำนามนับได้ (Countable Noun)

เป็นคำนามที่สามารถนับจำนวนได้ มี 2 รูป คือ เอกพจน์และพหูพจน์
– การใช้นามนับได้เอกพจน์ (Singular) ต้องนำหน้าด้วย article ‘a/an’
a ใช้กับคำที่ขั้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น a book, a pencil, a cat, a table, a knife
an ใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i, o, u เช่น an umbrella, an apple, an owl
– การใช้นามนับได้พหูพจน์ (Plural) อาจจะนำหน้าด้วย articles หรือไม่ก็ได้ เช่น
I like to feed the birds. (เฉพาะเจาะจง ต้องมี articles ‘the)
Cats are interesting pets. (ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่ต้องมี article)

1.2 คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้โดยใช้เลขบอกจำนวน
เช่น rice, sugar, money, water การบอกจำนวนของคำนามนับไม่ได้ สามารถบอกได้ในรูปของภาชนะที่ใช้เก็บสิ่งนั้น เช่น a cup of coffee, a bag of sugar, a bottle of Coke, a bowl of cereal หรือใช้ some, any นำหน้าคำนามนับไม่ได้

2. Proper Nouns (คำนามชี้เฉพาะ)

Proper Nouns เป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของ Common Noun จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประโยค เช่น

• ชื่อคน (Person Name)

เช่น Daniel, John, Lisa

• ชื่อสถานที่ (Place Name)

เช่น Japan, Bangkok, Sukhumvit Road, Siam Paragon

• ชื่อบอกเวลา (Time name)

เช่น Sunday, January, Christmas

Proper Nouns ปกติจะไม่มี determiner นำหน้า นอกจากอยู่ในรูปของพหูจน์ เช่น the Jones (ครอบครัวโจนส์), the United States, the Himalayas แต่บางคำนามที่ไม่ได้อยู่ในรูปพหูพจน์ก็มี determiner นำหน้า เช่น The White House, the Sahara, the Pacific ( Ocean ), the Vatican, the Kremlin

proper noun คำนามชี้เฉพาะ ภาษาอังกฤษ จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประโยค

3. Collective noun (สมุหนาม)

Collective noun เป็นคำนามที่บ่งบอกถึงการรวมตัวกันของคำนาม เช่น กลุ่ม กอง คณะ หมู่ ฝูง ของสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ คนหรือสัตว์ เช่น
• ดอกไม้ 1 ช่อ (a bouquet of flowers)
• กุหลาบ 1 แปลง (a bed of roses)
• นกนางนวล 1 ฝูง (a flock of seagulls)
• เด็กนักเรียน 1 กลุ่ม (a group of schoolchildren)

Collective noun (สมุหนาม)<br />
เป็นคำนามที่บ่งบอกถึงการรวมตัวกันของคำนาม เช่น กลุ่ม กอง คณะ หมู่ ฝูง ของสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ คนหรือสัตว์

4. Material noun (วัตถุนาม)

Material noun คำนามที่เป็นชื่อของวัตถุหรือวัสดุ เช่น แร่ธาตุ

•  สิ่งที่มาจากธรรมชาติ (material nouns from nature)

เช่น water, air, silver, gold, iron

•  สิ่งที่มาจากสัตว์ (material nouns from animals)

เช่น egg meat honey milk wool

•  สิ่งที่มาจากพืช (material nouns from plants)

เช่น cotton oil wood coffee tea

•  สิ่งที่มนุษย์เป็นผู้ผลิตขึ้น (man made material nouns)

เช่น acid alcohol butter cheese

Collective noun สมุหนาม เป็นคำนามภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงการรวมตัวกันของคำนาม ทั้งคน สัวต์ สิ่งของ

5. Abstract noun (คำนามนามธรรม )

คำนามนามธรรม หรือ อาการนาม ใช้บอกสภาวะ, การกระทำ, คุณสมบัติ, ความคิด

5.1 คำนามที่มาจาก verb

• to decide —> decision การพิจารณา
• to arrive–>arrival การมาถึง
• to imagine –> imagination การจินตนาการ
• to prefer –>preferrence ความพึงพอใจ

5.2 คำนามที่มาจาก adj.

• able –> ability ความสามารถ
• deep –>dept ความลึก
• beautiful –> beauty ความสวย
• happy–> happiness ความสุข

5.3 คำนามที่มาจาก noun

• child –> childhood วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก
• friend –> friendship มิตรภาพ
• neighbor –> neighborhood ความเป็นเพื่อนบ้าน
• mother –> motherhood ความเป็นแม่

Abstract Nouns คำนามนามธรรม หรือ อาการนาม เป็นคำนามใช้บอกสภาวะ, การกระทำ, คุณสมบัติ, ความคิด

ทำไมการเรียนรู้คำนามจึงสำคัญ

การเข้าใจคำนามในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเพราะคำนามเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับคำอื่น ๆ ในประโยค เช่น คำกริยา คำคุณศัพท์ และคำสันธาน การรู้ความหมายและการใช้งานของคำนาม จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วยค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เรียนกับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ครอบครุมสำหรับทุกคน เด็ก, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ใหญ่, วัยทำงาน ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

ไม่มีพื้นฐานก็เก่งภาษาอังกฤษได้ ปูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน พร้อมพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ รับปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่จะแนะนำคอร์สเรียนที่ตรงกับความสนใจของคุณ ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 6 Average: 4.3]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
พร้อมรับรองผลการเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ สอนสด 100% โดยครูเจ้าของภาษา เรียนกลุ่มเล็ก หรือ ตัวต่อตัว เก่งภาษาเร็ว

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล