เลือกหน้า

140 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ทำงานจริง!

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงาน ที่คุณควรรู้

ภาษาอังกฤษในการทำงาน

ปัจจุบันในการทำงานมีความจำเป็นต้องใช้ภาษามากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่ได้กลายเป็นภาษาธุรกิจไปแล้ว เราจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวม 140 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่จำเป็นในการทำงาน รับรองว่าในการทำงานของคุณต้องเจอคำศัพท์เหล่านี้แน่นอน

รายการ คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สำคัญทางธุรกิจ Business เพื่อจะให้คุณเข้าใจความหมาย

Advantage (แอดวาน’ ทิจฺ) ความได้เปรียบ, ข้อได้เปรียบ, ข้อดี

 • One advantage of working at home is the low travel expense.
  ข้อดีหนึ่งของการทำงานที่บ้านคือค่าเดินทางต่ำ

Advertise (แอด’ เวอไทซ) โฆษณา, ประกาศ

 • The company paid millions of dollars to advertise its new product on TV.
  บริษัทจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่บนทีวี

Advice (แอดไวสฺ’) คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น

 • All you have to do is follow his advice.
  สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามคำแนะนำของเขา

Agenda (อะเจน’ ดะ) กำหนดการ, ระเบียบวาระ

 • Here are the proposed agenda items for the meeting on August 6
  ต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 6สิงหาคม

Authorization (ออเธอริเซเชิน) การให้อำนาจ,การอนุญาต

 • We got his authorization for the project.
  เราได้รับการอนุมิตโปรเจคจากเขา

Bill (บิล) ใบเสร็จ

 • After the meal I asked for the bill.
  หลังอาหารผมขอบิลด้วยครับ

Brand (แบรนดฺ) ผลิตภัณฑ์

 • I’m sorry, but that brand of cigarettes is out of stock.
  ขอโทษครับ แต่บุหรี่ยี่ห้อนั้นหมดสต็อกแล้ว

Budget (บัด’เจท) งบประมาณ

 • I reviewed the budget, and decided to cut costs.
  ฉันตรวจสอบงบประมาณและตัดสินใจลดค่าใช้จ่าย

Capital (แคพ’พิเทิล) เงินทุน

 • Capital, land and labor are the three key factors of production.
  ทุน ที่ดิน และแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญสามประการของการผลิต

Change (เชนจฺ) แลกเปลี่ยน

 • Where can I change some money?
  ฉันจะแลกเงินได้ที่ไหน?
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ

Commission (คะมิช’เชิน) ค่านายหน้า, ค่าคอมมิชชั่น

 • We charge a commission of 3%.
  เราคิดค่าคอมมิชชั่น 3%

Competition (คอมพิทิช’เชิน) การแข่งขัน

 • Competition is very keen in the car industry.
  อุตสาหกรรมรถยนต์มีการแข่งขันกันมากขึ้น

Competitor (คัมเพท’ทิเทอะ) คู่แข่ง

 • Mark and Peter are head to head competitors in the car rental business.
  Mark และ Peter เป็นคู่แข่งกันในธุรกิจให้เช่ารถยนต์

Costs (คอสทฺ) ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย

 • A wise businessman knows how to clamp down on costs.
  นักธุรกิจที่ฉลาดรู้วิธีลดต้นทุน

Creditor (เครด’ดิทเทอะ) เจ้าหนี้

 • The company is currently unable to pay its creditors.
  ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถชำระเงินให้เจ้าหนี้ได้

Customer (คัส’เทิมเมอะ) ลูกค้า

 • He’s with a customer at the moment.
  ขณะนี้เขาอยู่กับลูกค้า

Deadline (เดดไลน์) กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ

 • I worked all night so to meet the deadline.
  ฉันทำงานทั้งคืนเพื่อให้เสร็จตามกำหนด

Debt (เดบทฺ) หนี้สิน

 • He applied the money to the payment of debts.
  เขานำเงินไปชำระหนี้

Debtor (เดบ’เทอะ) ลูกหนี้

 • When a client is issued with a bill, the amount on the bill should be entered as debtors in the firm’s accounts.
  เมื่อลูกค้าออกบิล, จำนวนเงินในใบเรียกเก็บเงินควรป้อนเป็นลูกหนี้ในบัญชีของบริษัท

Decision (ดิซิส’เชิน) การตัดสินใจ

 • Everything depends upon your decision.
  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ

Decrease (ดีครีส’) ลดลง

 • A valuable object decreases in value if it is damaged.
  ของมีค่าจะมีมูลค่าลดลงหากได้รับความเสียหาย

Deficit (เดฟ’ฟิซิท) ขาดดุล, การขาดทุน

 • A budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
  การขาดดุลงบประมาณจะเกิดขึ้น เมื่อขาดรายได้

Delivery (ดิลิฟ’เวอรี) การส่ง,การนำส่ง

 • Delivery is not included in the price.
  ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งนะคะ

Department (ดิพาร์ท’เมินทฺ) แผนก

 • Please submit your claim for travelling expenses to the accounts department.
  กรุณายื่นคำร้องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่แผนกบัญชีค่ะ

Difference (ดิฟ’เฟอเรินซฺ) ความแตกต่าง, ข้อแตกต่าง

 • Can you see the difference?
  คุณเห็นความแตกต่างหรือไม่ครับ?

Disadvantage (ดิสอัดแวน’ทิจฺ) ความเสียเปรียบ, ข้อเสียเปรียบ

 • Reflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.
  ทบทวนข้อดีข้อเสียก่อนที่คุณจะตัดสินใจ

Discount (ดิส’เคาทฺ) ลดราคา, ลดส่วน

 • Can you give me a discount?
  คุณให้ส่วนลดฉันหน่อยได้ไหมคะ?

Distribution (ดิสทริบิว’เชิน) การแจก, การแบ่งสรร

 • The goods have been sitting in a warehouse for months because a strike has prevented distribution.
  สินค้าถูกเก็บไว้ในโกดังเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากการประท้วงทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายได้

Drop (ดรอพ) ทิ้ง, ตกหล่น, ตกต่ำลง

 • We had to drop our prices because of the recession.
  เราต้องลดราคาลงเพราะภาวะถดถอย

Employ (เอมพลอย’) ว่าจ้าง

 • They’ve employed her for a six-month trial period.
  พวกเขาจ้างเธอมาทดลองงานหกเดือน

Employee (เอมพลอยอี’) ลูกจ้าง

 • If any employee needs to take time off, s/he should contact the Personnel Department.
  หากพนักงานคนใดจำเป็นต้องหยุดงาน ควรติดต่อฝ่ายบุคคล

Employer (เอ็มพลอย-เออะ) นายจ้าง

 • I’m very lucky – I love my job and Robert really is the ideal employer.ฉันโชคดีมาก ฉันรักงานของฉัน และ Robert เป็นนายจ้างในอุดมคติจริงๆ

Encourage (เอนเคอ’ริจฺ) ให้กำลังใจ

 • They’ve always encouraged me in everything I’ve wanted to do.
  พวกเขาให้กำลังใจฉันเสมอในทุกสิ่งที่ฉันอยากทำ

Environment (เอนไว’เรินเมินทฺ) ภาวะสิ่งแวดล้อม

 • We won’t invest in any company that pollutes the environment.
  เราจะไม่ลงทุนกับบริษัทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Equipment (อีควิพ’เมินทฺ) อุปกรณ์, เครื่องมือ

 • I’m certain we can deliver the laboratory equipment by August 15.
  ฉันแน่ใจว่าเราสามารถส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม

Establish (อีสแทบ’ลิช) สร้าง, ก่อตั้ง

 • John established his business 40 years ago.
  John ก่อตั้งธุรกิจเมื่อ 40 ปีที่แล้ว

Estimate (เอส’ทิเมท) การประมาณ,ประเมิน

 • We should be able to estimate how many customers we will have each month.
  เราควรจะสามารถประมาณจำนวนของลูกค้าได้ในแต่ละเดือน

Exchange (อิคซฺเชนจฺ’) แลกเปลี่ยน

 • She proposes an exchange of contracts at two o’clock.
  เธอเสนอให้เปลี่ยนสัญญาตอนบ่ายสองโมง

Experience (อิคซฺเพีย’เรียนซฺ) ประสบการณ์

 • Do you have any experience of working with kids?
  คุณมีประสบการณ์การทำงานกับเด็ก ๆ บ้างไหมคะ?

Explanation (เอคซฺพลเน’เชิน) การอธิบาย,การชี้แจง

 • Do you have anything to add to his explanation?
  คุณมีอะไรเพิ่มเติมในคำอธิบายของเขาหรือไม่?

  Extend (อิคซฺเทนดฺ’) ขยายออก, ยืดออก

  • His company is extending its business.
   บริษัทของเขากำลังขยายธุรกิจ

  Facilities (ฟะซิล’ลิที) สิ่งอำนวยความสะดวก

  • Any member can make use of these facilities.
   สมาชิกทุกคนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้

  Factory (แฟค’ทะรี) โรงงาน

  • She felt tired of working in the factory.
   เธอรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานในโรงงาน

  Feedback (ฟีดแบก) การตอบกลับ

  • Have you had any feedback from customers about the new product?
   คุณมีคำติชมจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่?

  Fund (ฟันดฺ) เงินทุน,ทุน

  • The company has agreed to fund my trip to Australia.
   บริษัทได้ตกลงที่จะให้ทุนกับฉันในการเดินทางไปออสเตรเลีย
  คำศัพท์ ทางการ ภาษา อังกฤษ (formal) ไม่ทางการ (informal) เพื่อใช้ในการทำงาน ทางธุรกิจ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst
  ฉัน ยุ่งมาก ภาษาอังกฤษ I'm very busy. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน ทำธุรกิจ - สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

  วัยทำงาน เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

  เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมั่นใจ!
  ในโลกของการทำงานทุกวันนี้ “ภาษาอังกฤษ” เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อทุกสาขาอาชีพ เพราะมีประโยชน์ในด้านการสื่อสาร หากคุณรู้ภาษาอังกฤษคุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ทั่วโลก เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่่อสาร

  คอร์สเรีียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ สำหรับวัย เพื่อการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานได้จริงในปัจจุบัน ขอคำแนะนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

  ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

  ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

  [Total: 17 Average: 4.5]

  ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

  เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี? เพื่อการทำงาน

  EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองผล

  เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเล็ก สอนสด 100% โดยอาจารย์คุณภาพ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

  อยากเก่งภาษาอังกฤษ

  เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

  เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล