Part 0 : Listening Test
ไฟล์เสียงสำหรับข้อสอบการฟัง

**ฟังได้เพียง 1 รอบเท่านั้น!
กรุณาอย่ากดจนกว่าจะถึงข้อสอบการฟัง

play