เลือกหน้า

ข้อสอบ IELTS รูปแบบข้อสอบไอเอล

( IELTS Format )

“รู้แนว ข้อสอบ IELTS เตรียมความพร้อม เตรียมสอบไอเอล อย่างมั่นใจ”

ทำข้อสอบ IELTS ไม่มีสะดุด ติว IELTS กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ EduFirst เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบไอเอลจริง

(อัพเดท ปี 2564/2021)

รูปแบบการสอบ IELTS

IELTS สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ IELTS จะเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ

 • การฟัง (Lisitining)
 • การพูด (Speaking)
 • การอ่าน (Reading)
 • การเขียน (Writing)

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบ IELTS การฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดคุณสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้ โดยข้อสอบ IELTS แต่ละส่วน จะถูกแบ่งดังนี้

ข้อสอบ IELTS การฟัง แนวข้อสอบ IELTS Listening test - ติวไอเอล ภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อสอบ IELTS การฟัง (IELTS Listening test)

ใช้เวลา 30 นาที

การทดสอบการฟัง (IELTS Listening test)

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่อง ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด สามารถฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะให้เวลาในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ ในช่วงท้ายจะมีเวลาให้ตรวจสอบความถูกต้อง 10 นาที

รายละเอียดการทดสอบ ข้อสอบ IELTS การฟัง

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 1 (IELTS Listening test section 1)  ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างคนสองคน ในสถานการณ์การที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาในที่ทำงาน และตอบคำถาม เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อเรื่อง
 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 2 (IELTS Listening test section 2) ผู้สอบจะได้ฟังคำพูดของบุคคลหนึ่ง ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น พูดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ พูดเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารในระหว่างการประชุม
 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 3 (IELTS Listening test section 3) ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างกลุ่ม ถึง 4 คน ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา หรือ การฝึกอบรม เช่น ในมหาวิทยาลัย นักเรียนคุยเรื่องการมอบหมายงาน หรือ กลุ่มของนักเรียนที่วางแผนงานวิจัย
 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 4 (IELTS Listening test section 4) ผู้สอบจะได้ฟังคำพูดของบุคคลหนึ่ง ในเรื่องวิชาการ เช่น การสัมมนาวิชาการในมหาวิทยาลัย

ประเภทคำถามข้อสอบการฟัง

มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ คำถามจะมีหลายประเภทดังนี้

 • คำถามแบบเลือกคำตอบ
 • แบบป้าย แผนที่หรือแผนภาพ
 • การกรอกแบบฟอร์ม
 • การทำตารางให้สมบูรณ์
 • การทำ flow-chart ให้สมบูรณ์
 • การเขียนคำตอบสั้นๆ

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบฟัง

ตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับข้อละ 1 คะแนน คะแนนสอบจาก 40 คะแนน จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ IELTS 9-band

ข้อสอบ IELTS การอ่าน (IELTS Reading test)

ใช้เวลา 60 นาที

มีเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษให้อ่าน 3 เรื่อง พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม คำถามจะเป็นเรื่องทั่วๆไป จากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวม 3 บทความ แล้วตอบคำถาม 40 ข้อ ภายในเวลา 60 นาที
ข้อสอบ IELTS การอ่าน แนวข้อสอบไอเอล IELTS Reading test - เรียน IELTS สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

การทดสอบการอ่าน (IELTS Reading test)

ข้อสอบ IELTS การอ่าน ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะความสามารถในการอ่านของผู้สอบ ในหลากหลายประเภท ข้อสอบ IELTS Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกัน เช่น Multiple Choice Sentence Completion Matching Information True/False/Not Given Yes/No/Not Given เป็นต้น

หัวข้อที่ออกสอบในข้อสอบ IELTS Reading แต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างกันออกไป และไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเรื่องที่จะได้อ่านจะเกี่ยวกับอะไร แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ อวกาศ เป็นต้น

ซึ่งข้อสอบเหล่านี้คือบทความที่เคยตีพิมพ์จริง ดังนั้นการฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นบ่อยๆ จะเป็นการสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี เวลาเจอข้อสอบจริง ถึงแม้จะไม่เคยอ่านบทความที่ได้รับมาก่อนแต่เนื่องจากเรามีภูมิความรู้อยู่แล้ว จะทำให้เราเชื่อมโยงและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

 • การอ่านเพื่อความรู้สึกทั่วไปของเนื้อเรื่อง
 • การอ่านเพื่อจับใจความ
 • การอ่านเพื่อลงรายละเอียด
 • การอ่านเพื่อสรุปและเข้าใจความหมาย
 • การอ่านเพื่อรู้ทัศนคติและจุดประสงค์ของผู้เขียน
 • การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

รายละเอียด ข้อสอบ IELTS การอ่าน

 • ผู้สอบจะได้รับเนื้อเรื่อง 3 เรื่องที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งคำถาม ความยาวของเนื้อเรื่อง 2,150-2,750 คำโดยประมาณ
 • เนื้อหา ที่นำมาทดสอบ  IELTS นี้ นำมาจาก หนังสือวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ในเรื่องทั่วๆไป
 • มีตั้งแต่คำบรรยายและข้อเท็จจริงไปจนถึงการวิเคราะห์และคำวิพากษ์วิจารณ์
 • แต่ละเนื้อหาอาจมาพร้อมกับไดอะแกรมกราฟหรือภาพประกอบ และผู้สอบจะต้องตอบคำถามเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สอบนั้นเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบ

ประเภทคำถามข้อสอบการอ่าน (Questions)

มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ คำถามจะมีหลายประเภทดังนี้

 • เติมคำตอบลงในช่องว่างของเนื้อเรื่อง ของข้อความที่เขียน หรือในตาราง
 • จับคู่หัวเรื่องกับข้อความที่เขียนลงในไดอะแกรมหรือแผนภูมิ
 • การทำประโยคให้สมบูรณ์
 • ให้เขียนคำตอบสั้น ๆ เพื่อเปิดคำถาม
 • คำถามแบบเลือกคำตอบ

บางครั้งผู้สอบจะต้องตอบคำถามด้วยคำ คำหนึ่ง และบางข้ออาจะตอบด้วยวลีสั้นๆ หรืออาจเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน การสอบการอ่าน

ตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับข้อละ 1 คะแนน คะแนนสอบจาก 40 คะแนน จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ IELTS 9-band

ข้อสอบ EILTS การเขียน แนวข้อสอบ IELTS Writing test - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อสอบ IELTS การเขียน (IELTS Writing test)

ใช้เวลา 60 นาที

ข้อสอบการเขียนไอเอล จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก ต้องเขียนความยาวอย่างน้อย 150 คำ เป็นอย่างต่ำ โดยการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ เรื่องที่สอง ต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ โดยการเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา

การทดสอบการเขียน (IELTS Writing Test)

ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะความสามารถในการเขียนของผู้สอบ ในหลากหลายประเภท

 • การเขียนคำตอบอย่างเหมาะสม
 • การเขียนแบบลำดับตามความคิด
 • การเขียนโดยใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

รายละเอียดข้อสอบ IELTS ส่วนของการเขียน

การทดสอบการเขียน (IELTS Writing test) ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที โดยแบ่ง หัวข้อที่ 1 20 นาที หัวข้อที่ 2 40 นาที โดยผู้สอบจะต้องจัดการเวลาของตัวเอง

 • หัวข้อที่ 1 ข้อสอบ IELTS การเขียน ผู้สอบจะได้รับกราฟ ตาราง หรือแผนภาพ  ใช้เวลา 20 นาที ผู้สอบจะต้องอธิบายเปรียบเทียบและสรุป คำอธิบายอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการทำงาน อาจเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ หรือลำดับเหตุการณ์ (ให้ผู้สอบเขียนบรรยายและอธิบายเนื้อหาตามภาพประมาณ 150 คำ)
 • หัวข้อที่ 2 ข้อสอบ IELTS การเขียน  ผู้สอบจะต้องเขียนตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ ใช้เวลา 40 นาที (ให้ผู้สอบเขียนตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นประมาณ 250 คำ

เกณฑ์การให้คะแนน การสอบเขียน

ข้อสอบจะถูกตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง หัวข้อที่ 2 จะได้รับคะแนนมากว่า หัวข้อที่ 1 เป็น 2 เท่า

ข้อสอบ IELTS การพูด (IELTS Speaking test)

ใช้เวลา 11-14 นาที
ข้อสอบการพูดไอเอล ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

การทดสอบการพูด (IELTS Speaking test)

ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะทางการพูดของผู้สอบในหลากหลายประเภท

 • การพูดแสดงความคิดเห็น การใช้ชีวิตประจำวัน และประสบการณ์ทั่วไป ในส่วนนี้ผู้สอบจะต้องตอบคำถามหลายอย่าง
 • การพูดในหัวข้อที่กำหนดโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม
 • การพูดแบบจัดระเบียบความคิด
 • การพูดแสดงความคิดเห็น
 • การพูดวิเคราะห์อธิบายและคาดเดาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
 • อาจาย์จะเป็นผู้ตรวจสอบว่า ผู้สอบมีการพูดที่ผ่อนคลายและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ตามธรรมชาติ
ข้อสอบ IELTS การพูด (IELTS Speaking test) - EduFirst

รายละเอียด ข้อสอบ IELTS การพูด

แบ่งเป็น 3 หัวข้อ

 • ข้อสอบ IELTS การพูด หัวข้อที่ 1 การแนะนำตัวและการสัมภาษณ์ (ใช้เวลา4-5นาที) อาจารย์จะแนะนำตัวและขอให้ผู้สอบแนะนำตนเอง อาจารย์จะถามคำถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น  บ้าน, ครอบครัว, การทำงาน, การศึกษาและความสนใจ คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอบผ่อนคลายและพูดคุยตามปกติ *ตัวอย่างคำถาม IELTS Speaking Part 1
 • ข้อสอบ IELTS การพูด หัวข้อที่ 2 พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ ผู้คุมสอบจะให้บัตรคำถามซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้สอบจะต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ ผู้สอบจะได้เวลาเตรียมตัว 1 นาที  ซึ่งคุณจะได้รับปากกา และกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆ ในการพูด จากนั้นผู้สอบจะต้องพูดต่อเนื่องในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อกับหัวข้อที่ได้รับ 1-2 นาที ผู้คุมสอบจะมีคำถามหนึ่งหรือสองข้อในหัวข้อนั้น
 • ข้อสอบ IELTS การพูด หัวข้อที่ 3 คือ การตอบคำถามในห้วข้อที่ 2 ผู้คุมสอบจะถามคำถามที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ 2 โดยคำถามจะถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวคิดของผู้สอบ โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้คำศัพท์ การเรียบเรียงความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแสดงวิสัยทัศน์

เกณฑ์การให้คะแนน การสอบการพูด

ผู้สอบจะได้รับการประเมินการสอบพูดโดยผู้ตรวจสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง โดยพิจารณาจาก

 • พูดได้อย่างคล่องแคล่วและสอดคล้อง
 • การใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
 • การใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
 • การออกเสียงถูกต้อง

การเตรียมพร้อมก่อนสอบ IELTS

เรียน IELTS สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ ไหนดี ? แนะนำที่ ติวไอเอล 

โดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ดังนั้นการเตรียมสอบ IELTS จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ก่อนที่จะเข้าสอบ IELTS โดย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีคอร์สเรียน IELTS สำหรับผู้เตรียมสอบโดยเฉพาะ

โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“เอ็ด ดู เฟิร์สท์” โรงเรียนภาษาอังกฤษ ติวสอบ IELTS รับรองผล

ติว IELTS กลุ่มเล็ก เรียนไอเอล สด 100%  เรียนทบทวนฟรี

เรียน IELTS เตรียมสอบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน IELTS (IELTS preparation course) ติวไอเอล เข้มข้น เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล

ติว IELTS ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนติว IELTS ตัวต่อตัว ( IELTS preparation : Private Course )

ติว IELTS ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

เรียน IELTS ออนไลน์ สอนสด แบบกลุ่มเล็ก รับรองผล

ติว IELTS Online “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน IELTS Online ตัวต่อตัว

ติว IELTS Online “แบบตัวต่อตัว”

Pin It on Pinterest