เลือกหน้า

ข้อสอบ IELTS รูปแบบข้อสอบไอเอล (IELTS Format)

“รู้แนว ข้อสอบ IELTS เตรียมความพร้อม เตรียมสอบไอเอล อย่างมั่นใจ”

ทำข้อสอบ IELTS ไม่มีสะดุด ติว IELTS กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ EduFirst เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบไอเอลจริง

( อัพเดท ปี 2567 / 2024 )

รูปแบบการสอบ IELTS

IELTS สอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ IELTS จะเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ

 • การฟัง (Lisitining)
 • การพูด (Speaking)
 • การอ่าน (Reading)
 • การเขียน (Writing)

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบ IELTS การฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดคุณสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้ โดยข้อสอบ IELTS แต่ละส่วน จะถูกแบ่งดังนี้

ข้อสอบ IELTS การฟัง แนวข้อสอบ IELTS Listening test - ติวไอเอล ภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อสอบ IELTS การฟัง (IELTS Listening test)

ใช้เวลา 30 นาที

การทดสอบการฟัง (IELTS Listening test)

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่อง ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด สามารถฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะให้เวลาในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ ในช่วงท้ายจะมีเวลาให้ตรวจสอบความถูกต้อง 10 นาที

รายละเอียดการทดสอบ ข้อสอบ IELTS การฟัง

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 1 (IELTS Listening test section 1)  ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างคนสองคน ในสถานการณ์การที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนาในที่ทำงาน และตอบคำถาม เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อเรื่อง
 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 2 (IELTS Listening test section 2) ผู้สอบจะได้ฟังคำพูดของบุคคลหนึ่ง ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น พูดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ พูดเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารในระหว่างการประชุม
 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 3 (IELTS Listening test section 3) ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างกลุ่ม ถึง 4 คน ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา หรือ การฝึกอบรม เช่น ในมหาวิทยาลัย นักเรียนคุยเรื่องการมอบหมายงาน หรือ กลุ่มของนักเรียนที่วางแผนงานวิจัย
 • ข้อสอบ IELTS การฟัง ส่วนที่ 4 (IELTS Listening test section 4) ผู้สอบจะได้ฟังคำพูดของบุคคลหนึ่ง ในเรื่องวิชาการ เช่น การสัมมนาวิชาการในมหาวิทยาลัย

ประเภทคำถามข้อสอบการฟัง

มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ คำถามจะมีหลายประเภทดังนี้

 • คำถามแบบเลือกคำตอบ
 • แบบป้าย แผนที่หรือแผนภาพ
 • การกรอกแบบฟอร์ม
 • การทำตารางให้สมบูรณ์
 • การทำ flow-chart ให้สมบูรณ์
 • การเขียนคำตอบสั้นๆ

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบฟัง

ตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับข้อละ 1 คะแนน คะแนนสอบจาก 40 คะแนน จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ IELTS 9-band

ข้อสอบ IELTS การอ่าน (IELTS Reading test)

ใช้เวลา 60 นาที

มีเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษให้อ่าน 3 เรื่อง พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม คำถามจะเป็นเรื่องทั่วๆไป จากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวม 3 บทความ แล้วตอบคำถาม 40 ข้อ ภายในเวลา 60 นาที
ข้อสอบ IELTS การอ่าน แนวข้อสอบไอเอล IELTS Reading test - เรียน IELTS สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

การทดสอบการอ่าน (IELTS Reading test)

ข้อสอบ IELTS การอ่าน ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะความสามารถในการอ่านของผู้สอบ ในหลากหลายประเภท ข้อสอบ IELTS Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกัน เช่น Multiple Choice Sentence Completion Matching Information True/False/Not Given Yes/No/Not Given เป็นต้น

หัวข้อที่ออกสอบในข้อสอบ IELTS Reading แต่ละครั้งนั้นจะแตกต่างกันออกไป และไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเรื่องที่จะได้อ่านจะเกี่ยวกับอะไร แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ อวกาศ เป็นต้น

ซึ่งข้อสอบเหล่านี้คือบทความที่เคยตีพิมพ์จริง ดังนั้นการฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นบ่อยๆ จะเป็นการสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี เวลาเจอข้อสอบจริง ถึงแม้จะไม่เคยอ่านบทความที่ได้รับมาก่อนแต่เนื่องจากเรามีภูมิความรู้อยู่แล้ว จะทำให้เราเชื่อมโยงและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

 • การอ่านเพื่อความรู้สึกทั่วไปของเนื้อเรื่อง
 • การอ่านเพื่อจับใจความ
 • การอ่านเพื่อลงรายละเอียด
 • การอ่านเพื่อสรุปและเข้าใจความหมาย
 • การอ่านเพื่อรู้ทัศนคติและจุดประสงค์ของผู้เขียน
 • การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

รายละเอียด ข้อสอบ IELTS การอ่าน

 • ผู้สอบจะได้รับเนื้อเรื่อง 3 เรื่องที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งคำถาม ความยาวของเนื้อเรื่อง 2,150-2,750 คำโดยประมาณ
 • เนื้อหา ที่นำมาทดสอบ  IELTS นี้ นำมาจาก หนังสือวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ในเรื่องทั่วๆไป
 • มีตั้งแต่คำบรรยายและข้อเท็จจริงไปจนถึงการวิเคราะห์และคำวิพากษ์วิจารณ์
 • แต่ละเนื้อหาอาจมาพร้อมกับไดอะแกรมกราฟหรือภาพประกอบ และผู้สอบจะต้องตอบคำถามเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สอบนั้นเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบ

ประเภทคำถามข้อสอบการอ่าน (Questions)

มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ คำถามจะมีหลายประเภทดังนี้

 • เติมคำตอบลงในช่องว่างของเนื้อเรื่อง ของข้อความที่เขียน หรือในตาราง
 • จับคู่หัวเรื่องกับข้อความที่เขียนลงในไดอะแกรมหรือแผนภูมิ
 • การทำประโยคให้สมบูรณ์
 • ให้เขียนคำตอบสั้น ๆ เพื่อเปิดคำถาม
 • คำถามแบบเลือกคำตอบ

บางครั้งผู้สอบจะต้องตอบคำถามด้วยคำ คำหนึ่ง และบางข้ออาจะตอบด้วยวลีสั้นๆ หรืออาจเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน การสอบการอ่าน

ตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับข้อละ 1 คะแนน คะแนนสอบจาก 40 คะแนน จะถูกเปลี่ยนเป็นระดับ IELTS 9-band

ข้อสอบ EILTS การเขียน แนวข้อสอบ IELTS Writing test - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อสอบ IELTS การเขียน (IELTS Writing test)

ใช้เวลา 60 นาที

ข้อสอบการเขียนไอเอล จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก ต้องเขียนความยาวอย่างน้อย 150 คำ เป็นอย่างต่ำ โดยการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ เรื่องที่สอง ต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ โดยการเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา

การทดสอบการเขียน (IELTS Writing Test)

ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะความสามารถในการเขียนของผู้สอบ ในหลากหลายประเภท

 • การเขียนคำตอบอย่างเหมาะสม
 • การเขียนแบบลำดับตามความคิด
 • การเขียนโดยใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

รายละเอียดข้อสอบ IELTS ส่วนของการเขียน

การทดสอบการเขียน (IELTS Writing test) ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที โดยแบ่ง หัวข้อที่ 1 20 นาที หัวข้อที่ 2 40 นาที โดยผู้สอบจะต้องจัดการเวลาของตัวเอง

 • หัวข้อที่ 1 ข้อสอบ IELTS การเขียน ผู้สอบจะได้รับกราฟ ตาราง หรือแผนภาพ  ใช้เวลา 20 นาที ผู้สอบจะต้องอธิบายเปรียบเทียบและสรุป คำอธิบายอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการทำงาน อาจเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ หรือลำดับเหตุการณ์ (ให้ผู้สอบเขียนบรรยายและอธิบายเนื้อหาตามภาพประมาณ 150 คำ)
 • หัวข้อที่ 2 ข้อสอบ IELTS การเขียน  ผู้สอบจะต้องเขียนตอบปัญหา และแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ ใช้เวลา 40 นาที (ให้ผู้สอบเขียนตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นประมาณ 250 คำ

เกณฑ์การให้คะแนน การสอบเขียน

ข้อสอบจะถูกตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง หัวข้อที่ 2 จะได้รับคะแนนมากว่า หัวข้อที่ 1 เป็น 2 เท่า

ข้อสอบ IELTS การพูด (IELTS Speaking test)

ใช้เวลา 11-14 นาที

ข้อสอบการพูดไอเอล ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

การทดสอบการพูด (IELTS Speaking test)

ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะทางการพูดของผู้สอบในหลากหลายประเภท

 • การพูดแสดงความคิดเห็น การใช้ชีวิตประจำวัน และประสบการณ์ทั่วไป ในส่วนนี้ผู้สอบจะต้องตอบคำถามหลายอย่าง
 • การพูดในหัวข้อที่กำหนดโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม
 • การพูดแบบจัดระเบียบความคิด
 • การพูดแสดงความคิดเห็น
 • การพูดวิเคราะห์อธิบายและคาดเดาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
 • อาจาย์จะเป็นผู้ตรวจสอบว่า ผู้สอบมีการพูดที่ผ่อนคลายและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ตามธรรมชาติ

ข้อสอบ IELTS การพูด (IELTS Speaking test) - EduFirst

รายละเอียด ข้อสอบ IELTS การพูด

แบ่งเป็น 3 หัวข้อ

 • ข้อสอบ IELTS การพูด หัวข้อที่ 1 การแนะนำตัวและการสัมภาษณ์ (ใช้เวลา4-5นาที) อาจารย์จะแนะนำตัวและขอให้ผู้สอบแนะนำตนเอง อาจารย์จะถามคำถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น  บ้าน, ครอบครัว, การทำงาน, การศึกษาและความสนใจ คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สอบผ่อนคลายและพูดคุยตามปกติ *ตัวอย่างคำถาม IELTS Speaking Part 1
 • ข้อสอบ IELTS การพูด หัวข้อที่ 2 พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ ผู้คุมสอบจะให้บัตรคำถามซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้สอบจะต้องพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ ผู้สอบจะได้เวลาเตรียมตัว 1 นาที  ซึ่งคุณจะได้รับปากกา และกระดาษสำหรับการเขียนโน้ตสั้นๆ ในการพูด จากนั้นผู้สอบจะต้องพูดต่อเนื่องในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อกับหัวข้อที่ได้รับ 1-2 นาที ผู้คุมสอบจะมีคำถามหนึ่งหรือสองข้อในหัวข้อนั้น
 • ข้อสอบ IELTS การพูด หัวข้อที่ 3 คือ การตอบคำถามในห้วข้อที่ 2 ผู้คุมสอบจะถามคำถามที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ 2 โดยคำถามจะถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวคิดของผู้สอบ โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม การใช้คำศัพท์ การเรียบเรียงความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแสดงวิสัยทัศน์

เกณฑ์การให้คะแนน การสอบการพูด

ผู้สอบจะได้รับการประเมินการสอบพูดโดยผู้ตรวจสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง โดยพิจารณาจาก

 • พูดได้อย่างคล่องแคล่วและสอดคล้อง
 • การใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
 • การใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
 • การออกเสียงถูกต้อง

การเตรียมพร้อมก่อนสอบ IELTS

เรียน IELTS สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ ไหนดี ? แนะนำที่ ติวไอเอล 

โดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ดังนั้นการเตรียมสอบ IELTS จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ก่อนที่จะเข้าสอบ IELTS โดย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีคอร์สเรียน IELTS สำหรับผู้เตรียมสอบโดยเฉพาะ

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“เอ็ด ดู เฟิร์สท์” โรงเรียนภาษาอังกฤษ ติวสอบ IELTS รับรองผล

ติว IELTS กลุ่มเล็ก เรียนไอเอล สด 100%  เรียนทบทวนฟรี

บทความ IELTS เตรียมสอบ

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

ตารางสอบ IELTS 2023 2566 british council & idp thailand ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย มีแพลนสอบไอเอล เตรียมตัวให้พร้อม

อัพเดท ตารางสอบ IELTS 2023 / 2566

น้องๆ ที่มีแพลนสอบ IELTS ต้องรู้ ตารางสอบ IELTS 2023 / 2566 ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย IELTS IDP Thailand, IELTS British Council

prefix suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ - เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ!

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ Prefixes Suffixes ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และเดาความหมายคำนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

ถาม - ตอบ สอบ IELTS ปี 2021 / 2564 ตอบทุกเรื่องไอเอลที่คุณอยากรู้! เรียน IELTS โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

(IELTS FAQs) ถาม-ตอบ สอบ IELTS 2023 / 2566

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมคำถาม คำตอบ ทุกข้อสงสัยในเรื่องการสอบ IELTS ที่คุณอยากรู้! อัพเดทข้อมูล IELTS 2023 / 2566 ทั้ง 2 ประเภท IELTS Regular และ IELTS Online

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ

คำศัพท์ IELTS Vocab ที่เคยออกสอบ เพื่อการจำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นระบบ สำหรับใช้ในการสอบ Speaking และ Writing ไว้อัพคะแนนไอเอล แชร์เก็บไว้เลย!

IELTS Vocabulary (N) เจอแน่! ในการสอบ IELTS

คำศัพท์ IELTS Vocab ที่เคยออกสอบ เพื่อการจำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นระบบ สำหรับใช้ในการสอบ Speaking และ Writing ไว้อัพคะแนนไอเอล แชร์เก็บไว้เลย!

5 หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ควรเรียนไว้

5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนไว้! ก่อนไปเรียนต่างประเทศ

ต้องไปเรียนต่างประเทศ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวม 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนก่อนไปเรียนในต่างแดน

IELTS Vocab คำศัพท์ไอเอล ที่ควรจำ เจอในข้อสอบชัวร์ - ติว IELTS รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

IELTS Vocabulary (M) เจอในข้อสอบ IELTS ชัวร์!

รวมคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ELTS VOCAB ที่พบได้บ่อยในระหว่างทำข้อสอบ IELTS ใน IELTS Writing และ IELTS Speaking เพื่อให้คะแนนสอบถึงเป้าหมาย

คำศัพท์ที่สำคัญในการสอบ IELTS เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ทุก Part จำคำศัพท์สำคัญ เพิ่มคะแนน IELTS

คำศัพท์ IELTS Vocabulary (L)

ติว IELTS Vocabulary (L) คำศัพท์ที่สำคัญในการสอบ IELTS เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ทุก Part จำคำศัพท์ไอเอลที่สำคัญ เพิ่มคะแนน IELTS ให้สูงขึ้น เรียน IELTS @ เอ็ด ดู เฟิร์สท์

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ IELTS vocabulary (J) - คอร์สเรียน IELTS รับรองผล EduFirst โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

IELTS Vocabulary (J) ศัพท์ IELTS ยิ่งรู้มาก ยิ่งได้คะแนนมาก!

IELTS Vocabulary (J) ยิ่งรู้คำศัพท์มาก ยิ่งได้คะแนนมาก! เพิ่มคะแนนการสอบ IELTS ในทุกพาร์ท ติว IELTS รับรองผล เอ็ด ดู เฟิร์สท์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ