เลือกหน้า

สอบ IELTS ข้อมูลการเตรียมสอบ

( IELTS Information )

“สอบ IELTS เพื่อความสำเร็จในอนาคต สำหรับการศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ”

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ยินดีให้คำแนะนำ สำหรับผู้ต้องการ เรียน IELTS เตรียมสอบ พร้อมรับรองผล

(อัพเดท ปี 2564/2021)

สอบ IELTS คือการสอบอะไร

IELTS (ย่อมากจากคำว่า International English Language Testing System)

คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ สอบ IELTS จึงเป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ทางการศึกษา ผลการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงยังเป็นเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการรับเข้าทำงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งของโลก ทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และการ สอบ IELTS ยังได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศอีกด้วย

สอบ IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia เป็นการทดสอบทั้ง 4 ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้คะแนนแยกกันทั้ง 4 ทักษะนี้ สามารถวัดผลได้ชัดเจนแม่นยำ และถูกต้องตรงกับระดับความสามารถของผู้สอบ

สอบ IELTS เพื่ออะไร?

สอบ IELTS เพื่ออะไร?

ต้องสอบ IELTS แบบไหน … Academic หรือ General Training?

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ จะแบ่งการสอบ IELTS ออกเป็น 2 แบบ

1. การทดสอบแบบ Academic เหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 • เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
  • เรียนหรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี
  • เรียนหรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในระดับปริญญาโท
  • เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพ
  • การจดทะเบียนในองค์กรวิชาชีพ (เช่นการแพทย์ การพยาบาล การบัญชีและวิศวกร

2. การสอบแบบ General Training เหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้ารับการฝึกอบรมหรือการทำงานรวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการขอวีซ่าเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งให้ศูนย์สอบทราบเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบที่ต้องการ

 • เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
  • เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในระดับมัธยมศึกษา
  • เรียนหรือฝึกงานในวิทยาลัยหรือศูนย์ฝึกอบรม
  • ย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สอบ IELTS ที่ไหนดี?

สมัครสอบ IELTS ที่ไหน … ศูนย์สมัครสอบไอเอลอยู่ที่ไหน?

ในประเทศไทยมีศูนย์สอบ IELTS 2 แห่ง คือ British Council และ IDP

1. British Council
ผู้สมัครสอบ IELTS สามารถยื่นใบสมัครสอบ IELTS ได้ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค หรือ สมัครสอบ IELTS Online ผ่านทางเว็บไซต์หรือตัวแทนศูนย์สมัครสอบ IELTS
2. IDP
ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครสอบ IELTS ได้ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค และสามารถสมัครสอบ IELTS Online ผ่านทางเว็บไซต์หรือตัวแทนศูนย์สมัครสอบ IELTS ได้เช่นกัน

สอบ IELTS ที่ไหนดี? สมัครสอบ IELTS ที่ไหน

ผลคะแนน สอบ IELTS

(The IELTS 9-band scale)

ผลคะแนนการสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจาก 1 จนถึงระดับสูง คือ 9 ดังนี้
IELTS Band 9 = Expert user
IELTS Band 8 = Very good user
IELTS Band 7 = Good user
IELTS Band 6 = Competent user
IELTS Band 5 = Modest user
IELTS Band 4 = Limited user
IELTS Band 3 = Extremely limited user
IELTS Band 2 = Intermittent user
IELTS Band 1 = Non-user

ความหมายระดับ ผลคะแนน สอบ IELTS

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 9 (Band 9 Expert user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเลิศสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
You have a full operational command of the language. Your use of English is appropriate, accurate and fluent, and you show complete understanding.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 8 (Band 8 Very good user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง แต่อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง และความไม่เหมาะสมบ้าง สามารถให้เหตุผลได้ดี
You have a fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriate usage. You may misunderstand some things in unfamiliar situations. You handle complex detailed argumentation well.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 7 (Band 7 Good user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถใช้ภาษาภาษาอังกฤษได้ดี แต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปแล้วมีความเข้าใจและให้เหตุผลได้ดี
You have an operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings in some situations. Generally you handle complex language well and understand detailed reasoning.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 6 (Band 6 Competent user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างและความไม่เหมาะสมบ้าง แต่สามารถสื่อสารและเข้าใจในเหตุการณ์ที่คุ้นเคย
Generally you have an effective command of the language despite some inaccuracies, inappropriate usage and misunderstandings. You can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 5 (Band 5 Modest user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้าง แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆ แต่สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ดี
You have a partial command of the language, and cope with overall meaning in most situations, although you are likely to make many mistakes. You should be able to handle basic communication in your own field.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 4 (Band 4 Limited user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำกัด มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
Your basic competence is limited to familiar situations. You frequently show problems in understanding and expression. You are not able to use complex language.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 3 (Band 3 Extremely limited user)

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่จำกัดมาก เข้าใจความหมายกว้างๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดคิดในการสื่อสารบ่อย
You convey and understand only general meaning in very familiar situations. There are frequent breakdowns in communication.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 2 (Band 2 Intermittent user)

ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำคัพท์สั้นๆ ที่คุ้นเคย มีปัญหาในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
You have great difficulty understanding spoken and written English.

ผลคะแนนสอบ IELTS ระดับ 1 (Band 1 Non-user)

ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
You have no ability to use the language except a few isolated words.

9 ระดับผลคะแนนสอบไอเอล (The IELTS 9 band scale)

เตรียมตัวก่อนไปสอบ IELTS ยังไงดี?

เหตุผลที่ควรเรียน IELTS ก่อนไปสอบจริง …. เลือกเรียน IELTS ที่ไหนดี?

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ ที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เราจึงมีการออกแบบหลักสูตร คอร์สเรียน IELTS เพื่อเตรียมสอบ

โดยคอร์สไอเอล จะเน้นติว IELTS แบบเร่งรัด สอนสด 100% โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการติวสอบไอเอลโดยเฉพาะ สอนแทรกเทคนิคที่จำเป็น เรียนรู้ครบทุกทักษะที่จำเป็นในการสอบ พร้อมการันตีคะแนน IELTS สูงตามคาดหวัง

สอบ TOEIC เพื่ออะไร แล้วทำไมจำเป็นต้องสอบ?
โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ติว IELTS เตรียมสอบ รับรองผล

สอน IELTS สด 100% ทบทวนฟรี พร้อมการันตีคะแนนสอบ

เรียน IELTS เตรียมสอบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน IELTS (IELTS preparation course) ติวไอเอล เข้มข้น เก่งเร็ว พร้อมรับรองผล

ติว IELTS ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนติว IELTS ตัวต่อตัว ( IELTS preparation : Private Course )

ติว IELTS ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

เรียน IELTS ออนไลน์ สอนสด แบบกลุ่มเล็ก รับรองผล

ติว IELTS Online “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน IELTS Online ตัวต่อตัว

ติว IELTS Online “แบบตัวต่อตัว”

Pin It on Pinterest