เลือกหน้า

รูปแบบข้อสอบ TOEFL

(TOEFL Format)

เจาะลึก รูปแบบข้อสอบ TOEFL โทเฟล ครบทุก Part ข้อสอบ TOEFL Reading, Listening​, Speaking, WritingTest

อัพเดท ปี 2566 / 2023

รูปแบบข้อสอบ (TOEFL Format)

การสอบ TOEFL มีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice)
 • TOEFL iBT การสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet-Based Test)
 • TOEFL PBT รูปแบบเก่า โดย ETS ประกาศเรื่องการใช้ข้อสอบ TOEFL ITP แทนข้อสอบ TOEFL PBT
การสอบโทเฟล TOEFL iBT และ TOEFL ITP

การสอบ TOEFL ITP

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP มีดังนี้

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

การสอบ TOEFL iBT

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL iBT มีดังนี้

สอบการอ่าน TOEFL : ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ใช้เวลาในการสอบ 60-80 นาที มีทั้งหมด 36-56 คำถาม, อ่าน 3-4 บทความด้านวิชาการและตอบคำถาม
สอบการฟัง TOEFL : วัดความสามารถด้านการฟัง ใช้เวลาในการสอบ 60-90 นาที, 34-51 คำถาม, ฟังบทสนทนา, การบรรยาย, การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม และสามารถจดโน๊ตในสิ่งที่เราได้ยินได้
—— พัก 10 นาที ——
สอบการพูด TOEFL : ทดสอบความสามารถการพูดทั่วไป และการทดสอบแบบผสม (Integrated tasks) คือฟังหรืออ่านแล้วพูดตอบคำถามออกมา สอบพูดประมาณ 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 20 นาที
สอบการเขียน TOEFL : ทดสอบความสามารถการเขียนทั่วไป และการทดสอบแบบผสม (Integrated tasks) คือฟังหรืออ่านแล้วเขียนแสดงความคิดเห็น สอบเขียน 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที

รายละเอียดข้อสอบ TOEFL

ตารางรายละเอียด ข้อสอบ TOEFL

Section Time Limit Questions Tasks
Reading 60–80 minutes 36–56 questions Read 3 or 4 passages from academic texts and answer questions.
Listening 60–90 minutes 34–51 questions Listen to lectures, classroom discussions and conversations, then answer questions.
Break 10 minutes
Speaking 20 minutes 6 tasks Express an opinion on a familiar topic; speak based on reading and listening tasks.
Writing 50 minutes 2 tasks Write essay responses based on reading and listening tasks; support an opinion in writing.
 • ข้อสอบ TOEFL ในส่วนของการอ่าน (TOEFL Reading Test)
  60-80 นาที
  การทดสอบการอ่าน ผู้สอบจะได้อ่านบทความ 3 หรือ 4 เรื่อง แล้วตอบคำถาม
  จำนวนคำถาม 36-56 ข้อ
 • ข้อสอบการฟัง TOEFL (TOEFL Listening Test)
  60-90 นาที
  การทดสอบการฟัง ผู้สอบได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในห้องเรียน แล้วตอบคำถาม
  จำนวนคำถาม 34-51 ข้อ
 • ข้อสอบการพูด TOEFL (TOEFL Speaking Test)
  20 นาที
  การทดสอบการพูด ผู้สอบพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับตามที่ได้อ่านหรือฟัง
  จำนวนคำถาม 6 เรื่อง
 • ข้อสอบการเขียน TOEFL (TOEFL WritingTest)
  การทดสอบการเขียน ผู้สอบเขียนคำตอบตามที่ได้อ่านและฟัง และแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ TOEFL

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบ TOEFL iBT

» เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบพูด TOEFL ในการพูดอิสระ (TOEFL iBT Test Independent SPEAKING Rubrics)

Score : 4
General Description The response fulfills the demands of the task, with at most minor lapses in completeness. It is highly intelligible and exhibits sustained, coherent discourse. A response at this
level is characterized by all of the following:
Delivery Generally well-paced flow (fluid expression). Speech is clear. It may include minor lapses, or minor difficulties with pronunciation or intonation patterns, which do not affect overall intelligibility.
Language Use The response demonstrates effective use of grammar and vocabulary. It exhibits a fairly high degree of automaticity with good control of basic and complex structures (as appropriate). Some minor (or systematic) errors arenoticeable but do not obscure meaning.
Topic Development Response is sustained and sufficient to the task. It is generally well
developed and coherent; relationships between ideas are clear (or clear progression of ideas).
Score : 3
General Description The response addresses the task appropriately but may fall short of being fully developed. It is generally intelligible and coherent, with some fluidity of expression, though it exhibits some noticeable lapses in the expression of ideas. A response at this level is characterized by at least two of the following:
Delivery Speech is generally clear, with some fluidity of expression, though inor difficulties with pronunciation, intonation, or pacing are noticeable and may require listener effort at times (though overall intelligibility is notsignificantly affected).
Language Use The response demonstrates fairly automatic and effective use of grammar and vocabulary, and fairly coherent expression of relevant ideas. Response may exhibit some imprecise or inaccurate use of vocabulary or grammatical structures or be somewhat limited in the range of structures used. This may affect overall fluency, but it does not seriously interfere with the communication of the message.
Topic Development Response is mostly coherent and sustained and conveys relevant
ideas/information. Overall development is somewhat limited, usually lacks elaboration or specificity. Relationships between ideas may at times not be immediately clear.
Score : 2
General Description The response addresses the task, but development of the topic is limited. It contains intelligible speech, although problems with delivery and/ or overall coherence occur; meaning may be obscured in places. A response at this level is characterized by at least two of the following:
Delivery Speech is basically intelligible, though listener effort is needed because of unclear articulation, awkward intonation, or choppy rhythm/pace; meaning may be obscured in places.
Language Use The response demonstrates limited range and control of grammar and vocabulary. These limitations often prevent full expression of ideas. For the most part, only basic sentence structures are used successfully and spoken with fluidity. Structures and vocabulary may express mainly simple (short) and/or general propositions, with simple or unclear connections made among them (serial listing, conjunction, juxtaposition).
Topic Development The response is connected to the task, though the number of ideas presented or the development of ideas is limited. Mostly basic ideas are expressed with limited elaboration (details and support). At times relevant substance may be vaguely expressed or repetitious. Connections of ideas may be unclear.
Score : 1
General Description The response is very limited in content and/or coherence or is only minimally connected to the task, or speech is largely unintelligible. A response at this level is characterized by at least two of the following:
Delivery Consistent pronunciation, stress and intonation difficulties cause considerable listener effort; delivery is choppy, fragmented, or telegraphic; frequent pauses and hesitations.
Language Use Range and control of grammar and vocabulary severely limit or revent expression of ideas and connections among ideas. Some low-level responses may rely heavily on practiced or formulaic expressions.
Topic Development Limited relevant content is expressed. The response generally lacks substance beyond expression of very basic ideas. Speaker may be unable to sustain speech to complete the task and may rely heavily on repetition of the prompt.
Score : 0
Speaker makes no attempt to respond OR response is unrelated to the topic.

» เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบพูด TOEFL ในการพูดผสมผสาน (TOEFL iBT Test Integrated SPEAKING Rubrics)

Score : 4
General Description The response fulfills the demands of the task, with at most minor lapses in completeness. It is highly intelligible and exhibits sustained, coherent discourse. A response at this level is characterized by all of the following:
Delivery Speech is generally clear, fluid, and sustained. It may include minor lapses or minor difficulties with pronunciation or intonation. Pace may vary at times as the speaker attempts to recall information. Overall intelligibility remains high.
Language Use The response demonstrates good control of basic and complex grammatical structures that allow for coherent, efficient (automatic) expression of relevant ideas. Contains generally effective word choice. Though some minor (or systematic) errors or imprecise use may be noticeable, they do not require listener effort (or obscure meaning).
Topic Development The response presents a clear progression of ideas and conveys the relevant information required by the task. It includes appropriate detail, though it may have minor errors or minor omissions.
Score : 3
General Description The response addresses the task appropriately, but may fall short of being fully developed. It is generally intelligible and coherent, with some fluidity of expression, though it exhibits
some noticeable lapses in the expression of ideas. A response at this level is characterized by at least two of the following:
Delivery Speech is generally clear, with some fluidity of expression, but it xhibits
minor difficulties with pronunciation, intonation, or pacing and may require some listener effort at times. Overall intelligibility remains good, however
Language Use The response demonstrates fairly automatic and effective use of grammar and vocabulary, and fairly coherent expression of relevant ideas. Response may exhibit some imprecise or inaccurate use of vocabulary or grammatical structures or be somewhat limited in the range of structures used.
Such limitations do not seriously interfere with the communication of the message.
Topic Development The response is sustained and conveys relevant information required by the task. However, it exhibits some incompleteness, inaccuracy, lack of specificity with respect to content, or choppiness in the progression of ideas.
Score : 2
General Description The response is connected to the task, though it may be missing some relevant information or contain inaccuracies. It contains some intelligible speech, but at times problems with
intelligibility and/or overall coherence may obscure meaning. A response at this level is characterized by at
least two of the following:
Delivery Speech is clear at times, though it exhibits problems with pronunciation, intonation, or pacing and so may require significant listener effort. Speech may not be sustained at a consistent level throughout. Problems with intelligibility may obscure meaning in places (but not throughout).
Language Use The response is limited in the range and control of vocabulary and grammar demonstrated (some complex structures may be used, but typically contain errors). This results in limited or vague expression of relevant ideas and imprecise or inaccurate connections. Automaticity of expression may only be evident at the phrasal level.
Topic Development The response conveys some relevant information but is clearly incomplete or inaccurate. It is incomplete if it omits key ideas, makes vague reference to key ideas, or demonstrates limited development of important information. An inaccurate response demonstrates misunderstanding of key ideas from the stimulus. Typically, ideas expressed may not be well connected or cohesive so that familiarity with the stimulus
is necessary to follow what is being discussed.
Score : 1
General Description The response is very limited in content or coherence or is only inimally connected to the task. Speech may be largely unintelligible. A response at this level is characterized by at least two of the following:
Delivery Consistent pronunciation and intonation problems cause considerable listener effort and frequently obscure meaning. Delivery is choppy, fragmented, or telegraphic. Speech contains frequent pauses and hesitations.
Language Use Range and control of grammar and vocabulary severely
limit (or prevent) expression of ideas and connections among ideas. Some very low-level responses may
rely on isolated words or short utterances to communicate ideas.
Topic Development The response fails to provide much relevant content. Ideas that are expressed are often inaccurate, limited to vague utterances, or repetitions (including repetition of prompt).
Score : 0
Speaker makes no attempt to respond OR response is unrelated to the topic.

» เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบเขียน TOEFL ในการเขียนแบบอิสระ (TOEFL iBT Test Independent WRITING Rubrics)

Score Task Description
5 An essay at this level largely accomplishes all of the following:
■ Effectively addresses the topic and task
■ Is well organized and well developed, using clearly appropriate explanations, exemplifications and/or details
■ Displays unity, progression and coherence
■ Displays consistent facility in the use of language, demonstrating syntactic variety, appropriate word choice
and idiomaticity, though it may have minor lexical or grammatical errors
4 An essay at this level largely accomplishes all of the following:
■ Addresses the topic and task well, though some points may not be fully elaborated
■ Is generally well organized and well developed, using appropriate and sufficient explanations,
exemplifications and/or details
■ Displays unity, progression and coherence, though it may contain occasional redundancy, digression,
or unclear connections
■ Displays facility in the use of language, demonstrating syntactic variety and range of vocabulary, though it will
probably have occasional noticeable minor errors in structure, word form or use of idiomatic language that do
not interfere with meaning
3 An essay at this level is marked by one or more of the following:
■ Addresses the topic and task using somewhat developed explanations, exemplifications
and/or details
■ Displays unity, progression and coherence, though connection of ideas may be occasionally obscured
■ May demonstrate inconsistent facility in sentence formation and word choice that may result in lack of clarity
and occasionally obscure meaning
■ May display accurate but limited range of syntactic structures and vocabulary
2 An essay at this level may reveal one or more of the following weaknesses:
■ Limited development in response to the topic and task
■ Inadequate organization or connection of ideas
■ Inappropriate or insufficient exemplifications, explanations or details to support or illustrate generalizations in
response to the task
■ A noticeably inappropriate choice of words or word forms
■ An accumulation of errors in sentence structure and/or usage
1 An essay at this level is seriously flawed by one or more of the following weaknesses:
■ Serious disorganization or underdevelopment
■ Little or no detail, or irrelevant specifics, or questionable responsiveness to the task
■ Serious and frequent errors in sentence structure or usage
0 An essay at this level merely copies words from the topic, rejects the topic, or is otherwise not connected to the
topic, is written in a foreign language, consists of keystroke characters, or is blank.

» เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบเขียน TOEFL ในการเขียนแบบผสมผสาน (TOEFL iBT Test Integrated WRITING Rubrics)

Score Task Description
5 A response at this level successfully selects the important information from the lecture and coherently and accurately presents this information in relation to the relevant information presented in the reading. The response is well organized, and occasional language errors that are present do not result in inaccurate or imprecise presentation of content or connections.
4 A response at this level is generally good in selecting the important information from the lecture and in coherently and accurately presenting this information in relation to the relevant information in the reading, but it may have minor omission, inaccuracy, vagueness, or imprecision of some content from the lecture or in connection to points made in the reading. A response is also scored at this level if it has more frequent or noticeable minor language errors, as long as such usage and grammatical structures do not result in anything more than an occasional lapse of clarity or in the connection of ideas.
3 A response at this level contains some important information from the lecture and conveys some relevant connection to the reading, but it is marked by one or more of the following:
■ Although the overall response is definitely oriented to the task, it conveys only vague, global, unclear, or somewhat imprecise connection of the points made in the lecture to points made in the reading.
■ The response may omit one major key point made in the lecture.
■ Some key points made in the lecture or the reading, or connections between the two, may be incomplete, ■ Errors of usage and/or grammar may be more frequent or may result in noticeably vague expressions or obscured meanings in conveying ideas and connections.
2 A response at this level contains some relevant information from the lecture, but is marked by significant language difficulties or by significant omission or inaccuracy of important ideas from the lecture or in the connections between the lecture and the reading; a response at this level is marked by one or more of the following:
■ The response significantly misrepresents or completely omits the overall connection between the lecture and the reading.
■ The response significantly omits or significantly misrepresents important points made in the lecture.
■ The response contains language errors or expressions that largely obscure connections or meaning at key junctures or that would likely obscure understanding of key ideas for a reader not already familiar with the reading and the lecture.
1 A response at this level is marked by one or more of the following:
■ The response provides little or no meaningful or relevant coherent content from the lecture.
■ The language level of the response is so low that it is difficult to derive meaning.
0 A response at this level merely copies sentences from the reading, rejects the topic or is otherwise not connected to the topic, is written in a foreign language, consists of keystroke characters, or is blank.
เรียน TOEFL ที่ไหนดี?

การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT

ในการสอบ TOEFL เราจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการทดสอบ TOEFL iBT คือ การพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยคีย์บอร์ด ในข้อสอบการเขียน (Writing Section) และ การพูดอัดเสียง ผ่านไมโครโฟน ในข้อสอบการฟัง (Listening Section)

นอกจากการเตรียมตัวด้านวิชาการแล้ว ผู้สอบยังต้องฝึกการพิมพ์ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ให้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำอีกด้วย รวมถึงการพูดอัดเสียง ผ่านไมโครโฟนจึงควรหมั่นฝึกซ้อมให้มากที่สุด

สำหรับผู้สอบที่ยังไม่มั่นใจ สามารถลงเรียน คอร์สเรียนโทเฟล  เพื่อเตรียมสอบ TOEFL ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst ได้ เพราะเรามีหลักสูตรคอร์สติว TOEFL สำหรับผู้เตรียมสอบโดยเฉพาะ

โดยผู้เรียนจะได้ ซ้อมทำข้อสอบที่เลียนแบบมากจากข้อสอบโทเฟลจริงๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งทำให้ได้คะแนน TOEFL สูงสุดตามคาดหวัง

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียน TOEFL สด 100% พร้อมการันตีคะแนนสอบ

ติว TOEFL ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน TOEFL ( TOEFL preparation course ) ติวโทเฟล พร้อมรับรองผล

ติว TOEFL ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน TOEFL ตัวต่อตัว เรียน TOEFL ตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบ TOEFL รับรองผล

ติว TOEFL ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

เรียน TOEFL ออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบ พร้อมเรียนทบทวนฟรี

ติว TOEFL ออนไลน์ “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียน TOEFL ออนไลน์ ตัวต่อตัว ติวเข้มโทเฟล เตรียมสอบ พร้อมรับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ติว TOEFL ออนไลน์ “แบบตัวต่อตัว”

บทความ TOEFL สำหรับเตรียมสอบ

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

prefix suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ - เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ!

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ Prefixes Suffixes ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และเดาความหมายคำนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ

5 หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ควรเรียนไว้

5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนไว้! ก่อนไปเรียนต่างประเทศ

ต้องไปเรียนต่างประเทศ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอย่างไรดี? เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวม 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนก่อนไปเรียนในต่างแดน

IELTS TOEFL TOEIC สอบอะไรดี? และมีความแตกต่างกันอย่างไร - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

IELTS, TOEFL, TOEIC สอบอะไรดี?

“เรียนภาษาอังกฤษ เพื่ออะไร?” หลายคนคงเกิดความสงสัยกับคำถามนี้ และนี่เป็นบททดสอบอย่างหนึ่ง ด้วยการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ แล้วเราควรเลือกสอบอะไรดี … IELTS, TOEFL, TOEIC การสอบ 3 แบบนี้ แตกต่างกันตรงไหน

เทคนิคเตรียมสอบ TOEFL ibT (#1)

TOEFL เรื่องที่ควรรู้! สำหรับผู้เตรียมสอบโทเฟล

TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงาน … ใครควรสอบ TOEFL? TOEFL สอบอะไรบ้าง? รู้ทุกข้อที่นี่

บทความพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง TOEFL คืออะไร

TOEFL คืออะไร? การสอบ TOEFL มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

TOEFL คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน การสอบโทเฟล TOEFL แบ่งออกเป็น TOEFL iBT, TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL ITP