เลือกหน้า

สอบ TOEFL ข้อมูลการเตรียมสอบ

(TOEFL Information)

สอบ TOEFL ข้อมูลการเตรียมสอบ

(TOEFL Information)

การสอบโทเฟล (TOEFL Testing)

“สอบ TOEFL เพื่อการันตีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือทำงานในต่างประเทศ”

เรียน TOEFL เตรียมสอบ พร้อมรับรองผล สำหรับผู้เรียนขอรับคำแนะนำได้ที่ EduFirst สถาบัน เรียนภาษาอังกฤษ

สอบ TOEFL คือ
การสอบอะไร (TOEFL Testing)

สอบ TOEFL คือ การสอบอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับ … การสอบโทเฟล

TOEFL ย่อมากจากคำว่า Test of English as a Foreign Language หรือ โทเฟล

คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะ ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผลสอบสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลัก

การสอบ TOEFL นั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและหน่วยงานมากกว่า 10,000 แห่ง กว่า 130 ประเทศ รวมทั้งออสเตรเลีย แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ การอบรม ดูงาน หรือทำงานในต่างประเทศ กว่า 30 ล้านคนจากทั่วโลก เข้าสมัครรับการทดสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยส่วนใหญ่ระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบ TOEFL อยู่ระหว่างปานกลางและขั้นสูง

สอบ TOEFL เพื่ออะไร

การสอบโทเฟล TOEFL ทดสอบอะไรบ้าง?

สอบ TOEFL สอบอะไรบ้าง

สอบ TOEFL คือ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับการสอบ TOEFL โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : iBT เป็นการสอบ TOEFL ผ่านอินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน โดยปัจจุบัน

สอบ TOEFL สอบอะไรบ้าง

รูปแบบการสอบ TOEFL มี 2 ประเภท Internet-based Test – TOEFL (iBT) หรือ Paper-based Test – TOEFL (iTP) ขึ้นอยู่กับรูปแบบของศูนย์ทดสอบนั้น โดยใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

 • TOEFL Internet-based Test (iBT) รูปแบบการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยระบบคอมพิวเตอร์
 • TOEFL Paper-based Test (iTP) รูปแบบการสอบปรนัย (Multiple Choice)ใช้กระดาษดินสอ

**หมายเหตุ การสอบ TOEFL แบบปกติได้มีการเปลี่ยนแปลงโดย ทาง ETS และ IIE ได้มีการประกาศเรื่องการใช้ข้อสอบ TOEFL iTP แทนการสอบเดิม TOEFL PBT แบบเดิม

สอบ TOEFL ที่ไหน?

สมัครสอบ TOEFL ได้ที่ไหน … ศูนย์สมัครสอบโทเฟล ในประเทศไทย

ศูนย์สอบ TOEFL ITP กรุงเทพ

 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP BEC Center บีอีซี เซ็นเตอร์
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP Paradigm พาราไดม์
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP Alish เอลิสท์
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP IIE ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชีย
 • ศูนย์สอบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ศูนย์สอบ TOEFL ITP เชียงใหม่

 • ศูนย์สอบ ETS TOEFL ITP สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คอร์สเรียน TOEFL ( TOEFL preparation course )

ผลคะแนน สอบ TOEFL 4 Score Scales

ตาราง คะแนน TOEFL (การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน)

Skill

Score Range

Level

TOEFL Reading0-30High (22–30)
Intermediate (15–21)
Low (0–14)
TOEFL Listening0-30High (22–30)
Intermediate (14–21)
Low (0–13)
TOEFL Speaking0-30Good (26–30)
Fair (18–25)
Limited (10–17)
Weak (0–9)
TOEFL Writing0-30Good (24–30)
Fair (17–23)
Limited (1–16)
Score of zero (0)
Total Score0-120

ระดับช่วงคะแนน 4 ส่วนของ การสอบ TOEFL (การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน) เริ่มตั้งแต่ 0-30 คะแนน โดยแต่ละส่วนมีคะแนนแยกกัน การอ่านและการฟัง เป็นคะแนนที่วัดผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีตั้งแต่ 0 – 30 คะแนน

 • ข้อสอบ TOEFL การอ่าน มี 36-56 ข้อ จากการอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถาม
 • ข้อสอบ TOEFL การฟัง มี 34-51 ข้อ จากการฟังบรรยายและบทสนทนา
 • ข้อสอบ TOEFL การพูด สอบการพูดมี 6 หัวข้อ แต่ละข้อมีคะแนนจาก 0 ถึง 4 ผลรวมของคะแนนจะถูกแปลงเป็น 0-30 คะแนน ผู้ให้คะแนน ได้การรับรองจาก ETS และเป็นผู้ประเมินว่าผู้สอบ พูดภาษาอังกฤษได้ดีเพียงใด
 • ข้อสอบ TOEFL การเขียน สอบการเขียนมี 2 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนจาก 0 ถึง 5 ผลรวมของคะแนนจะถูกแปลงเป็น 0-30 คะแนน
  » เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินจาก
  ¤ 
  การเขียนแบบทางการ การใช้ ไวยกรณ์ คำศัพท์ ถูกต้องและครบถ้วน
  ¤ ประเมินจากการเขียนแบบเรียงความทั่วไปและใช้คำศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง
  ¤ 
  ให้คะแนนโดยอาจารย์ ผู้ให้คะแนนมีความเชี่ยวชาญในการตวจสอบ ได้รับการรับรองจาก ETS ผ่านการอบรมและการทดสอบ เพื่อความเป็นธรรมและคุณภาพสูงสุด

ผลคะแนน สอบ TOEFL ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลคะแนน สอบ TOEFL ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันกว่า 130 ประเทศ และผลคะแนนสอบ TOEFL นั้นยังเป็นที่ยอมรับองค์กรชั้นนำอีกด้วย

 • แผนกตรวจคนเข้าเมืองใช้ผลคะแนน สอบ TOEFL เพื่อออกวีซ่าที่พักอาศัยและที่ทำงาน
 • หน่วยงานทางการแพทย์และหน่วยงานอื่น อนุญาตใช้ ผลคะแนนสอบ TOEFL เพื่อการรับรองด้านวิชาชีพ
 • บุคคลทั่วไปใช้ ผลคะแนนสอบ TOEFL เพื่อวัดระดับความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษ

ใช้ผลคะแนน สอบ TOEFL ในการเรียนต่อ

ทางด้านการศึกษาต่อ จากผลการสำรวจ 4 ใน 5 จากเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากสถาบันต่างๆ ยอมรับผลคะแนน สอบ TOEFL มากกว่าการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ค้นหาสถาบันที่ใช้คะแนน TOEFL เป็นเกณฑ์วัดทักษะภาษาอังกฤษ ที่นี่ 

ระดับคะแนน สอบ TOEFL

ใช้ผลคะแนน สอบ TOEFL ในการขอวีซ่า

 • สำหรับประเทศออสเตรเลียผลคะแนน สอบ TOEFL สามารถใช้เพื่อศึกษาต่อและทำงานที่ต่างประเทศ
 • สำหรับประเทศอังกฤษผลคะแนนสอบ TOEFL ใช้เพื่อเรียนต่อสำหรับนักเรียนระดับ Tier 4 ตามเงื่อนไขบางประการ
 • สำหรับนิวซีแลนด์คะแนนสอบ TOEFL สามารถใช้เพื่อพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับวีซ่าประเภทผู้อพยพ ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม 79 หรือมากกว่าจากการทดสอบ TOEFL ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร

* จากการสำรวจจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ 263 แห่ง จากเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่รับสมัครนักศึกษา ในจำนวน 212 คน ยอมรับผลคะแนนสอบทั้ง TOEFL และ IELTS

เตรียมสอบ TOEFL ยังไง?

เรียน TOEFL ที่ไหนดี … เรียนภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TOEFL สถาบันสอนภาษา เอ็ด ดู เฟิร์สท์

การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการทดสอบ TOEFL iBT คือ การพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยคีย์บอร์ด ในข้อสอบการเขียน (Writing Section) และ การพูดอัดเสียง ผ่านไมโครโฟน ในข้อสอบการฟัง (Listening Section) นอกจากการเตรียมตัวด้านวิชาการแล้ว ผู้สอบยังต้องฝึกการพิมพ์ภาษาอังกฤษผ่านคอมพิวเตอร์ ให้ความเร็วและความถูกต้องแม่นยำอีกด้วย รวมถึงการพูดอัดเสียง ผ่านไมโครโฟนจึงควรหมั่นฝึกซ้อมให้มากที่สุด

สำหรับผู้สอบที่ยังไม่มั่นใจ สามารถเรียน คอร์สเรียนโทเฟล  เพื่อเตรียมสอบ TOEFL ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst มีคอร์สติว TOEFL สำหรับผู้เตรียมสอบโดยเฉพาะ โดยผู้เรียนจะได้ ซ้อมทำข้อสอบที่เลียนแบบมากจากข้อสอบโทเฟลจริงๆ ผ่านคอมพิวเตอร์
โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ประจำเดือน - สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TOEFL “เอ็ด ดู เฟิร์สท์”

ติวสอบ TOEFL สอนสด 100% เรียนโทเฟล รับรองผล การันตีคะแนนสอบ

สาขาของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstเยี่ยมชมสาขา

เชิญเยี่ยมชม สาขา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเรา

ติดต่อสอบถามคอร์สเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirstรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอกฟอร์มเพื่อรับข้อมูล หลักสูตร การเรียนภาษาอังกฤษ ราคา และสถาบันของเรา

ทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สถาบันเรียนภาษาอังกฤษ EduFirstวัดระดับภาษาอังกฤษ

เชิญนัดหมาย วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี!
เพื่อทราบผลระดับภาษาอังกฤษของคุณ