เลือกหน้า

ข้อมูลการสอบ TOEIC

(TOEIC Infomation)

ทำไมต้องสอบโทอิค? สอบโทอิคเพื่ออะไร? เรียนโทอิคที่ไหนดี?
ตอบทุกเรื่อง TOEIC ที่ควรรู้

ข้อมูลการสอบ TOEIC (อัพเดท ปี 2566 / 2023)

TOEIC (ย่อมากจากคำว่า Test of English for International Communication ) “โทอิค” เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จากสถิติผลการทดสอบ TOEIC ได้รับการยอมรับในการใช้สมัครงานมากที่สุดแบบ หนึ่งของโลก

การทดสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานที่ทำงานมานานกว่า 35 ปี ด้วยการทดสอบประมาณ 7 ล้านครั้งต่อปี การทดสอบ TOEIC เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก องค์กรกว่า 14,000 แห่งในกว่า 160 ประเทศไว้วางใจคะแนน TOEIC ในการตัดสินใจ

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ เป็นต้น

การสอบ TOEIC คืออะไร (TOEIC testing) ทำไมต้องสอบโทอิค?

การสอบ TOEIC คืออะไร

ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 1: Photographs 6 ข้อ
Part 2: Question-Response 25 ข้อ
Part 3: Conversations 39 ข้อ
Part 4: Short Talks 30 ข้อ
2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 5: Incomplete Sentences 30 ข้อ
Part 6: Text Completion 16 ข้อ
Part 7: Reading Comprehension 54 ข้อ

สอบ TOEIC เพื่ออะไร ?

 • ผู้สอบได้รับการประเมินผลอย่างมีมาตรฐาน เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปแบบของทักษะการสื่อสาร ให้กับผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
 • ได้รับโอกาสในการเข้าทำงานมากกว่าคนอื่นๆ
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
สอบ TOEIC เพื่ออะไร แล้วทำไมจำเป็นต้องสอบ?

คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน

ผลคะแนนการฟังและการอ่านTOEIC (TOEIC Listening and Reading Score) ไม่ใช่การสอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่แสดงถึงระดับความสามารถในการฟังและการอ่านในภาษาอังกฤษ คะแนนในการสอบ TOEIC Listening and Reading จะพิจารณาจากคำตอบที่ถูกต้องของผู้สอบ และแปลงจากผลคะแนนที่ได้ เป็นระดับคะแนนที่ได้มาตรฐาน ของ EST เพื่อใช้วัดระดับการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ

– การฟัง Listening 5-495 คะแนน
– การอ่าน Reading 5-495 คะแนน

คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้

ระดับของคะแนน

คะแนนสอบการฟัง TOEIC มี 3 ระดับ

200 คะแนน
• สามารถเข้าใจความหมายเป็นคำๆ หรือต้องใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบ
• สามารถเข้าใจหลักวัตถุประสงค์เมื่อใช้คำศัพท์ง่าย
• สามารถเข้าใจรายละเอียดเมื่อรูปภาพหรือใช้คำศัพท์ง่ายๆ
• สามารถเข้าใจในคำอธิบายเมื่อได้รับการการพูดขยายความ
300 คะแนน
• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องสั้นๆมีการใช้คำศัพท์ไม่ยากจนเกินไป
• สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์เมื่อได้รับการขยายความ
• สามารถเข้าใจในเนื้อเรื่องที่มีรายละเอียดสั้นๆใช้คำศัพท์ระดับกลาง
• สามารถเข้าใจรายละเอียดข้อความทั้งหมดเมื่อได้รับการขยายความเล็กน้อย
400 คะแนน
• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของเนื้อเรื่อง
• มีความรู้เรื่องคำศัพท์และสามารถแปลความหมายได้
• สามารถเข้าใจในเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือใช้คำศัพท์ที่ยา
• สามารถเข้าใจเหตุผลหรือบางข้อความที่อาจไม่สมบูรณ์

คะแนนสอบโทอิค การฟัง TOEIC Listening Test

คะแนนสอบการอ่าน TOEIC มี 3 ระดับ

150 คะแนน
• สามารถตอบคำถามได้ เมื่อคำตอบมีวลีที่ตรงกัน
• สามารถเข้าใจคำศัพท์ง่ายๆและวลีทั่วไป
• สามารถเข้าใจหลักไวยากรณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป
250 คะแนน
• สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องง่ายๆ หรือข้อความที่จำกัด
• สามารถตอบคำถามได้ หากคำถามไม่เป็นเรื่องที่ยากมาก
• สามารถเชื่อมข้อมูล 1-2 ประโยค ในบางครั้ง
• เข้าใจคำศัพท์ง่ายๆและบางครั้งก็สามารถเข้าใจคำศัพท์ระดับกลาง
• สามารถเข้าใจไวยากรณ์ทั่วไป
350 คะแนน
• สามารถเข้าใจเนื้อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของข้อความที่อ่าน และสามารถสรุปได้
• สามารถอ่านและเข้าใจความหมายข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
• สามารถเเชื่อมโยงเนื้อเรื่อง และข้อความที่ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่ยาก
• สามารถเข้าใจคำศัพท์ระดับกลาง-ยากได้ในบางครั้ง รวมถึงการใช้สำนวน
• สามารถเข้าใจโครงสร้างที่ถูกหลักหรือที่มีความซับซ้อนของไวยากรณ์
450 คะแนน
• สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและวัตถุประสงค์ของข้อความที่อ่านและสามารถสรุปได้
• สามารถเข้าใจความหมายและข้อเท็จจริงของเนื้อเรื่อง
• สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของข้อความที่เกี่ยวข้องกัน
• สามารถเข้าใจคำศัพท์หลากหลายประเภทรวมถึงการใช้สำนวน
• สามารถเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ที่มีการใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

คะแนนสอบโทอิค การอ่าน TOEIC Reading Test

เรียน TOEIC ที่ไหนดี? การันตีคะแนนสูงตามคาดหวัง

ติว TOEIC กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ดียังไง?

icon s2 3เลือกเรียน TOEIC ได้ตามไลฟ์สไตร์ผู้เรียน (กลุ่มเล็ก, ตัวต่อตัว, เรียนออนไลน์)

icon s2 3สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเตรียมสอบ TOEIC โดยเฉพาะ

icon s2 3เรียน Listening กับ ครูเจ้าของภาษา และ เรียน Reading กับครูชาวไทย

icon s2 3เน้นเทคนิค แบบติวเข้มในการเตรียมสอบ TOEIC เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด

icon s2 3สอนโทอิค สดทุกรอบ เมื่อมีข้อสงสัยถามได้ทันที ไม่เหมือนเรียนกับวิดีโอ

icon s2 3ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEIC ในลักษณะตัวต่อตัว

icon s2 3สามารถเรียน TOEIC ทบทวน ฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อให้ผลคะแนนสอบ TOEIC สูงอย่างที่คาดหวัง * เป็นไปตามเงิ่อนไขและข้อกำหนด

* เงื่อนไขการเรียนทบทวน TOEIC ›
โดยผู้เรียนที่มีสิทธิเข้าคอร์สเรียน TOEIC เพื่อการเตรียมสอบได้นั้นจะขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน ดังนี้

 • ทดสอบวัดระดับ ได้  Pre-Intermediate Level
 • ทดสอบวัดระดับ  ต่ำกว่า Pre-Intermeidate Level  จะต้องเรียนคอร์สภาษาเพิ่มเติม จนจบคอร์ส ดังนี้
  • General English: Elementary Level
  • Grammar: Level Understanding

ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเรียนจบคอร์ส TOEIC จะได้รับสิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

  • เรียน TOEIC ทบทวน ฟรี !
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกสาขา
  • หมดเขต ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับตั้งแต่วันเริ่มเรียน
  • ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของห้องเรียนในแต่ละรอบ (เนื่องจากเป็นคอร์สเรียนสด)
โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ มกราคม 2566 สมัครเรียนวันนี้ รับส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สูงสุด 5-40% ผ่อนชำระค่าเรียน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมทดสอบภาษาฟรี เรียนภาษาอังกฤษเก่งเร็ว รับรองผล โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียน TOEIC สด 100% พร้อมการันตีคะแนนสอบ

บทความ TOEIC สำหรับเตรียมสอบ

10 เว็บ เช็คแกรมม่า ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน ที่ต้องการตรวจสอบ Grammar และ ปรับปรุง การเขียนภาษาอังกฤษให้เนื้อหามีคุณภาพและถูกต้องทางไวยากรณ์ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

10 เว็บ “เช็คแกรมม่า” ฟรี ภาษาอังกฤษเป๊ะ!

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ รวมเว็บ เช็คแกรมม่า ออนไลน์ ใช้ฟรี ตรวจ Grammar ใช้งานง่าย แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง คิดคำศัพท์ให้ใหม่ ของประโยค วลี ให้การเขียนภาษาอังกฤษของคุณ ปังกว่าเดิม

prefix suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ - เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา เก่งเร็ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

Prefix Suffix เทคนิคจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขั้นเทพ!

Prefixes Suffixes มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษและการสอบ Prefixes Suffixes ช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์และเดาความหมายคำนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

TOEIC Grammar Guide Word Families ช่วยให้คุณจำคำศัพท์ TOEIC ภาษาอังกฤษ ดีที่สุด พร้อมสอบโทอิคอย่างมั่นใจ

TOEIC Grammar guide : Word Families

TOEIC Grammar guide : Word Families เทคนิคช่วยให้คุณสามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEIC อย่างมั่นใจ

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ อย่างไร? ให้งานเขียนดี

หลายคนที่กำลังเริ่มฝึกเขียนเรียงความหรือบทความ แต่ติดปัญหา “ไม่รู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร?” เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้จนสำเร็จ

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 6 ชุดที่ 2 จะเป็นการสอบโดยการอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถาม - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 6 ชุดที่ 2 (Text completion)

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 6 พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 นี้ จะเป็นการสอบโดยการอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถาม อาทิ ข้อความจดหมาย, ข้อความประกาศ, บทความนิตยสาร, เนื้อหาในอีเมล

รวมข้อสอบ TOEIC Part 5 ลองทำแนวข้อสอบ TOEIC ฟรี ติว TOEIC Online โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 5 (ชุดที่ 2) พร้อมเฉลย 40 ข้อ

ข้อสอบ TOEIC Reading Part 5 (ชุดที่ 2) แนวข้อสอบ TOEIC ที่เคยออกสอบมาแล้ว สถาบัน เอ็ดดู เฟิร์สท์ รวบรวมมาให้คุณได้ลองทำข้อสอบ TOEIC ฟรี ผ่านออนไลน์ พร้อมเฉลย รู้คำตอบทันที

คำศัพท์ TOEIC Business Planning ชุดคำศัพท์โทอิค ที่ออกสอบ - TOEIC แปลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

TOEIC WORD FAMILIES “Business Planning”

ชุดคําศัพท์ TOEIC 2021 : TOEIC word families Business Planning พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ แบ่งตามหัวข้อ เพื่อช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์โทอิคที่จำเป็น ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมนำไปใช้สอบในทุกพาร์ท

TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Warranties” ศัพท์โทอิค ที่จำเป็นในการสอบ - ติว TOEIC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Warranties”

คำศัพท์ TOEIC WORD FAMILIES ที่จะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ ที่จำเป็นในการสอบโทอิค ได้ง่ายมากขึ้น แบ่งเป็นหมวดหมู่ “General Business: Warranties” มีคำศัพท์อะไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้า

TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Marketing” คำศัพท์โทอิค ที่จำเป็นในการสอบ - ติว TOEIC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Marketing”

คำศัพท์ TOEIC ถือเป็นส่วนนึงที่สำคัญ ในการสอบ TOEIC เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงรวมคำศัพท์ TOEIC ที่จำเป็น TOEIC WORD FAMILIES “General Business: Marketing” ติว TOEIC พร้อมการันตีคะแนนสอบ

ข้อสอบโทอิค TOEIC Reading Part 7 ทำข้อสอบโทอิคให้ถูก และทันเวลา อัพคะแนน TOEIC ให้สูง - เรียน TOEIC โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst

ข้อสอบโทอิค TOEIC Reading Part 7

TOEIC Reading Part 7 รู้แนวข้อสอบก่อนใคร! ฝึกทำข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ กับสถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ พร้อมแนะนำเทคนิค TOEIC เพื่อทำข้อสอบ TOEIC พาร์ทสุดท้ายให้ถูกต้องและทันเวลา