เลือกหน้า

ข้อมูลการสอบ TOEIC

(TOEIC Infomation)

ทำไมต้องสอบโทอิค? สอบโทอิคเพื่ออะไร? เรียนโทอิคที่ไหนดี?
ตอบทุกเรื่อง TOEIC ที่ควรรู้

ข้อมูลการสอบ TOEIC (อัพเดท ปี 2564 / 2021)

TOEIC (ย่อมากจากคำว่า Test of English for International Communication ) “โทอิค” เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จากสถิติผลการทดสอบ TOEIC ได้รับการยอมรับในการใช้สมัครงานมากที่สุดแบบ หนึ่งของโลก

การทดสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานที่ทำงานมานานกว่า 35 ปี ด้วยการทดสอบประมาณ 7 ล้านครั้งต่อปี การทดสอบ TOEIC เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก องค์กรกว่า 14,000 แห่งในกว่า 160 ประเทศไว้วางใจคะแนน TOEIC ในการตัดสินใจ

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในการพิจารณาด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ เป็นต้น

การสอบ TOEIC คืออะไร (TOEIC testing) ทำไมต้องสอบโทอิค?

การสอบ TOEIC คืออะไร

ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 1: Photographs 6 ข้อ
Part 2: Question-Response 25 ข้อ
Part 3: Conversations 39 ข้อ
Part 4: Short Talks 30 ข้อ
2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 5: Incomplete Sentences 30 ข้อ
Part 6: Text Completion 16 ข้อ
Part 7: Reading Comprehension 54 ข้อ

สอบ TOEIC เพื่ออะไร ?

 • ผู้สอบได้รับการประเมินผลอย่างมีมาตรฐาน เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปแบบของทักษะการสื่อสาร ให้กับผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
 • ได้รับโอกาสในการเข้าทำงานมากกว่าคนอื่นๆ
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
สอบ TOEIC เพื่ออะไร แล้วทำไมจำเป็นต้องสอบ?

คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน

ผลคะแนนการฟังและการอ่านTOEIC (TOEIC Listening and Reading Score) ไม่ใช่การสอบผ่านหรือไม่ผ่าน แต่แสดงถึงระดับความสามารถในการฟังและการอ่านในภาษาอังกฤษ คะแนนในการสอบ TOEIC Listening and Reading จะพิจารณาจากคำตอบที่ถูกต้องของผู้สอบ และแปลงจากผลคะแนนที่ได้ เป็นระดับคะแนนที่ได้มาตรฐาน ของ EST เพื่อใช้วัดระดับการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ

– การฟัง Listening 5-495 คะแนน
– การอ่าน Reading 5-495 คะแนน

คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้

ระดับของคะแนน

คะแนนสอบการฟัง TOEIC มี 3 ระดับ

200 คะแนน
• สามารถเข้าใจความหมายเป็นคำๆ หรือต้องใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบ
• สามารถเข้าใจหลักวัตถุประสงค์เมื่อใช้คำศัพท์ง่าย
• สามารถเข้าใจรายละเอียดเมื่อรูปภาพหรือใช้คำศัพท์ง่ายๆ
• สามารถเข้าใจในคำอธิบายเมื่อได้รับการการพูดขยายความ
300 คะแนน
• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องสั้นๆมีการใช้คำศัพท์ไม่ยากจนเกินไป
• สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์เมื่อได้รับการขยายความ
• สามารถเข้าใจในเนื้อเรื่องที่มีรายละเอียดสั้นๆใช้คำศัพท์ระดับกลาง
• สามารถเข้าใจรายละเอียดข้อความทั้งหมดเมื่อได้รับการขยายความเล็กน้อย
400 คะแนน
• เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของเนื้อเรื่อง
• มีความรู้เรื่องคำศัพท์และสามารถแปลความหมายได้
• สามารถเข้าใจในเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือใช้คำศัพท์ที่ยา
• สามารถเข้าใจเหตุผลหรือบางข้อความที่อาจไม่สมบูรณ์

คะแนนสอบโทอิค การฟัง TOEIC Listening Test

คะแนนสอบการอ่าน TOEIC มี 3 ระดับ

150 คะแนน
• สามารถตอบคำถามได้ เมื่อคำตอบมีวลีที่ตรงกัน
• สามารถเข้าใจคำศัพท์ง่ายๆและวลีทั่วไป
• สามารถเข้าใจหลักไวยากรณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป
250 คะแนน
• สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องง่ายๆ หรือข้อความที่จำกัด
• สามารถตอบคำถามได้ หากคำถามไม่เป็นเรื่องที่ยากมาก
• สามารถเชื่อมข้อมูล 1-2 ประโยค ในบางครั้ง
• เข้าใจคำศัพท์ง่ายๆและบางครั้งก็สามารถเข้าใจคำศัพท์ระดับกลาง
• สามารถเข้าใจไวยากรณ์ทั่วไป
350 คะแนน
• สามารถเข้าใจเนื้อเรื่อง และวัตถุประสงค์ของข้อความที่อ่าน และสามารถสรุปได้
• สามารถอ่านและเข้าใจความหมายข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
• สามารถเเชื่อมโยงเนื้อเรื่อง และข้อความที่ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่ยาก
• สามารถเข้าใจคำศัพท์ระดับกลาง-ยากได้ในบางครั้ง รวมถึงการใช้สำนวน
• สามารถเข้าใจโครงสร้างที่ถูกหลักหรือที่มีความซับซ้อนของไวยากรณ์
450 คะแนน
• สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและวัตถุประสงค์ของข้อความที่อ่านและสามารถสรุปได้
• สามารถเข้าใจความหมายและข้อเท็จจริงของเนื้อเรื่อง
• สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของข้อความที่เกี่ยวข้องกัน
• สามารถเข้าใจคำศัพท์หลากหลายประเภทรวมถึงการใช้สำนวน
• สามารถเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ที่มีการใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงโครงสร้างที่มีความซับซ้อน

คะแนนสอบโทอิค การอ่าน TOEIC Reading Test

เรียน TOEIC ที่ไหนดี? การันตีคะแนนสูงตามคาดหวัง

ติว TOEIC กับ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ ดียังไง?

icon s2 3เลือกเรียน TOEIC ได้ตามไลฟ์สไตร์ผู้เรียน (กลุ่มเล็ก, ตัวต่อตัว, เรียนออนไลน์)

icon s2 3สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเตรียมสอบ TOEIC โดยเฉพาะ

icon s2 3เรียน Listening กับ ครูเจ้าของภาษา และ เรียน Reading กับครูชาวไทย

icon s2 3เน้นเทคนิค แบบติวเข้มในการเตรียมสอบ TOEIC เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด

icon s2 3สอนโทอิค สดทุกรอบ เมื่อมีข้อสงสัยถามได้ทันที ไม่เหมือนเรียนกับวิดีโอ

icon s2 3ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEIC ในลักษณะตัวต่อตัว

icon s2 3สามารถเรียน TOEIC ทบทวน ฟรี! ได้ทุกสาขา เพื่อให้ผลคะแนนสอบ TOEIC สูงอย่างที่คาดหวัง * เป็นไปตามเงิ่อนไขและข้อกำหนด

* เงื่อนไขการเรียนทบทวน TOEIC ›
โดยผู้เรียนที่มีสิทธิเข้าคอร์สเรียน TOEIC เพื่อการเตรียมสอบได้นั้นจะขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน ดังนี้

 • ทดสอบวัดระดับ ได้  Pre-Intermediate Level
 • ทดสอบวัดระดับ  ต่ำกว่า Pre-Intermeidate Level  จะต้องเรียนคอร์สภาษาเพิ่มเติม จนจบคอร์ส ดังนี้
  • General English: Elementary Level
  • Grammar: Level Understanding

ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเรียนจบคอร์ส TOEIC จะได้รับสิทธิตามรายละเอียด ดังนี้

  • เรียน TOEIC ทบทวน ฟรี !
  • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • สามารถใช้สิทธิ ได้ทุกสาขา
  • หมดเขต ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับตั้งแต่วันเริ่มเรียน
  • ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของห้องเรียนในแต่ละรอบ (เนื่องจากเป็นคอร์สเรียนสด)
โปรโมชั่นส่วนลด คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม 2564 สมัครเรียนวันนี้รับส่วนลด 5 - 40 % พิเศษ สมัครเรียน 2 คน พร้อมกัน ลดสูงสุด 15 % พร้อมทดสอบภาษาฟรี

สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ

เรายินดีให้คำปรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ์ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี

“EduFirst” สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร เพื่อการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียน TOEIC สด 100% พร้อมการันตีคะแนนสอบ

เรียน TOEIC เตรียมสอบ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

คอร์สเรียน TOEIC ( TOEIC PREPARATION COURSE ) ติวโทอิค เข้มข้น รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

คอร์ส TOEIC ห้องเรียน “แบบกลุ่ม”

คอร์สเรียนติว TOEIC ตัวต่อตัว

คอร์ส TOEIC ห้องเรียน “แบบตัวต่อตัว”

คอร์สเรียน TOEIC ออนไลน์

คอร์ส TOEIC Online “แบบกลุ่ม”

คอร์สโทอิคออนไลน์ ตัวต่อตัว

คอร์ส TOEIC Online “แบบตัวต่อตัว”

Pin It on Pinterest