เลือกหน้า

เรียนภาษาอังกฤษ Verb Tenses สรุป 12 Tenses ที่ต้องรู้

โดย | 5 ส.ค. 2019 | สอนภาษา, แกรมม่าภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ Verbs Tenses

รู้จักกับ Verb Tenses พร้อมทดลองทำข้อสอบ English Quiz Lesson 7

Verb Tenses คืออะไร ?

Tense คือ ส่วนสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้เราสามารถอธิบาย ถึงเวลาและลำดับเหตุการณ์ การกระทำ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงสรุป Tenses ที่จำเป็นสำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ และมักเจอในการสอบภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆ Verb Tenses มีทั้งหมด 12 Tenses แต่ในแต่ละ Tense แตกต่างกันอย่างไร?

สรุป Tense ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ 12 Tense ดังต่อไปนี้

Past Tense (บอกถึงอดีต)

1. Past Simple (Subject + Verb. 2)

• ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และจบลงในอดีต (He left home ten minutes ago.)

2. Past Continuous (Subject + was/were + Verb. ing)

• ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตเมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่หรือเกิดมาแทรกเหตุการณ์ใน Past Continuous (I was having a beautiful dream when the alarm clock rang.)
• ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาหนึ่งในอดีต (It was raining yesterday at noon.)

3. Past Perfect (Subject + had + Verb. 3)

• ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ก่อนที่อีกเหตุการณ์หรืออีกเรื่องหนึ่งจะเกิดตามมา และทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีต

4. Past Perfect Continuous (Subject + has/have + been + Verb. ing)

• ใช้กับช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดตามา และทั้งสองเหตุการณ์เกิดในอดีต
• ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือไล่เลี่ยกับอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่นาน และทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีต

การใช้ Past Tense ในภาษาอังกฤษ บอกถึงเหตุการณ์ในอดีต Past simple, Past Continuous, Past perfect, Past perfect continuous

Present Tense (บอกถึงปัจจุบัน)

1. Present simple (Subject + Verb.1)

Present แปลว่า ปัจจุบัน ดังนั้น Present Simple Tense จึงเป็นประโยคที่มีโครงสร้างแบบง่าย ๆ เพื่อใช้พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
• ใช้กับเรื่องธรรมชาติความจริงเสมอ (When the earth moves around itself, it makes Day and Night.)
• ใช้กับข้อเท็จจริงทั่วไป (I was born in 1986)
• ใช้กับสิ่งที่เป็นนิสัย กิจวัตร (I walk to school every day. )millennium

2. Present continuous (Subject + Verb to be +Verb. ing)

Present แปลว่า ปัจจุบัน ส่วน continuous/progressive แปลว่า ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น Tense นี้จึงเป็นการบอกเล่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

• ใช้กับการกระทำ สิ่งที่มีการเคลื่อนไหว ณ ขณะที่พูด
• ใช้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ในเดือนนี้ หรือในปีนี้ มีการวางแพลนไว้แล้ว
• ใช้พูดถึงเรื่องหรือเหตุการณ์ที่มีการวางแผนไว้แน่นอนแล้วในอนาคต (I am meeting my parent tonight.)

3. Present Perfect (Subject + has/have + Verb.3)

Present Perfect Tense เป็น Tense เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

• ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตในเวลาใดเวลาหนึ่ง
• ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ก่อนปัจจุบัน
• ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (Shaw has lived here ever since.)

4. Present Perfect Continuous (Subject+ has/have + been + Verb. ing)

• ใช้แสดงช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (Lisa has been living in New York since 2004.)
• ใช้กับกิจกรรมโดยทั่วไป ทีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

Present Tense (บอกถึงปัจจุบัน)  ใช้กับเรื่องธรรมชาติความจริงเสมอ  ส่วน continuous/progressive แปลว่า ดำเนินอย่างต่อเนื่อง - เรียนภาษาอังกฤษ แกรมม่า ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับรองผล

Future Tense (บอกถึงอนาคต)

1. Future Simple (Subject + will + Verb. infinitive)

• ใช้กับการคาดเดาหรือวางแผนสำหรับอนาคต
• ใช้แสดงความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง

2. Future Continuous (Subject + will + Verb. ing)

• ใช้กับเหตุการณ์ การกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต

3. Future Perfect (Subject + will + have + Verb. 3)

• ใช้กับเหตุการณ์ การกระทำที่จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่อีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต

4. Future Perfect Continuous (Subject + will + have + been + Verb. 3)

• ใช้กับช่วงเวลาของเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต

Future Tense (บอกถึงอนาคต)  ใช้กับเหตุการณ์ การกระทำที่จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่อีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต - ปูพื้นฐานแกรมม่า เรียนภาษาอังกฤษ  สรุป 12 Tenses ที่ต้องรู้

ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verb Tense)

ข้อสอบ TOEIC เลือกคำตอบที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด ดังต่อไปนี้

1. When the messenger ……. , will you please give him this package?
(a) will arrive
(b) arrives
(c) arriving
(d) would arrive

Answer
(b) arrives
2. The assistant to Ms. Brigham ……. more responsible in the last year.
(a) is becoming
(b) has been becoming
(c) has become
(d) becomes
Answer
(c) has become
3. The Paris branch of our bank ……. five years ago today.
(a) opens
(b) has opened
(c) opened
(d) was opening
Answer
(c) opened
4. The consultant ……. the results of his recommendations by the end of the month.
(a) knows
(b) does know
(c) has known
(d) will know
Answer
(d) will know
5. My supervisor promises that I ……. a raise next year.
(a) would get
(b) should get
(c) will get
(d) get
Answer
(c) will get
6. After you ……. enough practice, it eill be easy for you to do.
(a) have had
(b) will have
(c) had
(d) are having
Answer
(a) have had
7. The boss ……. for those reports all morning.
(a) is waiting
(b) waits
(c) has been waiting
(d) will waiting
Answer
(c) has been waiting
8. I ……. something every strange like burning wires.
(a) am smelling
(b) smell
(c) smelling
(d) had smelled
Answer
(b) smell
9. You can take those files to the records room unless Kim ……. it first.
(a) does
(b) will do
(c) is doing
(d) had done
Answer
(a) does
10. We ……. at that restaurant in a few months.
(a) don’t eat
(b) won’t eat
(c) haven’t eaten
(d) didn’t eat
Answer
(c) haven’t eaten

อยากเรียนภาษาอังกฤษเก่ง ติวภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ EduFirst หนึ่งในสถาบันติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด ในกรุงเทพฯ โดยเรามีหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมสอบทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมกัน เพื่อคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถ ลงชื่อเพื่อรับคำแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษ

คุณจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ พร้อมนัดหมายในการวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วยังสามารถรายละเอียดการเรียน เช่น คอร์สเรียนเตรียมสอบภาษาอังกฤษ สอนอะไรบ้าง?, เรียนภาษาอังกฤษ ในวันไหนได้บ้าง?, ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษ เท่าไหร่?

สถาบัน EduFirst พร้อมจะทำให้คะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษของคุณดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคนิคจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการเตรียมสอบมากเทคนิค ขอรายละเอียดในการเรียนภาษาอังกฤษ

ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา

ให้คะแนน 5 ดาวเลยจ้า

[Total: 4 Average: 5]

ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษ สถาบัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์

ติวภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี?

สถาบันติวเตอร์ภาษาอังกฤษ “EduFirst” สำหรับเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ทุกรูปแบบ

ติวอังกฤษ กลุ่มเล็ก สด 100% รับรองผล พร้อมเรียนทบทวนฟรี

อยากเก่งภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล

เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว ที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst พร้อมรับรองผล